BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korporowicz Violetta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Różnice w zachowaniach zdrowotnych i kosztach leczenia kobiet i mężczyzn w Polsce
Differences in Health Behavior and Cost of Medical Care for Woman and Man in Poland
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 3, s. 79-100, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Alkoholizm, Narkomania, Kobieta, Mężczyzna, Koszty, Opieka zdrowotna, Zachowania zdrowotne
Alcoholism, Drug addiction, Woman, Men, Costs, Health care, Health behaviours
Note
streszcz., summ.
Abstract
Z różnic w zachowaniach zdrowotnych między kobietą a mężczyzną wynikają odrębne potencjalne zagrożenia dla zdrowia dotyczące płci. Ujawnianie i analizowanie tych różnic powinno się odbywać poprzez pryzmat zarówno uwarunkowań behawioralnych, jak i na poziomie uwarunkowań i determinant ekonomicznych. Celem opracowania jest analiza niekorzystnych zachowań zdrowotnych kobiet i mężczyzn oraz próba oceny społecznych i ekonomicznych konsekwencji, które przejawiają się poprzez wyższe koszty udzielanych świadczeń zdrowotnych.(fragment tekstu)

This study aims at analyzing health behavior influencing health according to sex. It also aims at evaluating social and economic consequences of those behaviors. Shorter male lifespan comparing to woman may be related to more frequent risky behavior: smoking tobacco, drinking alcohol, drug abuse which lead to dysfunctions of circulatory and respiratory systems as well as cancer, disabilities and in consequence inability to work. The data presented suggest that man more often than women act in risky manners. According to collected data, woman more often than man seek specialist ambulatory treatment, medical rehabilitation and dental care. These data may suggest that woman more o+ en try to prevent illness than wait until full treatment is nec- essary. This may be the reason why older woman (65 years old+) less often need expensive hospital treatment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w 2009 r. i rozkładu indywidualnych wydatków NFZ związanych z finansowaniem świadczeń, NFZ, Warszawa 2010, s. 8.
 2. http://cc.msnscache.com (21.06.2011).
 3. http://www.gis.gov.pl/ck" nder/user" les/" les/PZ/Raport%20og%C3%B3lnopolski%20%202011 (15.08.2012).
 4. http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/86 (15.09.2011).
 5. http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/86,Problem-narkotykow-i-narkomanii w-Polsce-Rozmiary-i-trendy-zjawiska (11.08.2011).
 6. http://www.OBOP.tnsglobal.pl/archive-report/id/1367 (06.08.12).
 7. Kemm J., Close A., Health promotion. Theory and practice, MacMillan, London 1995, s. 114 115.
 8. Korporowicz V., Alkoholizm, prostytucja, zakażenia HIV i AIDS, narkomania jako formy wykluczenia społecznego (w świetle badań), ,,Studia i Prace KES'' 2012, nr 3 (1).
 9. Korporowicz V., Promocja zdrowia. Kształtowanie przyszłości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 86.
 10. Korporowicz V., Równość płci? Między fikcją a prawdą, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 472.
 11. Krajewski-Siuda K., Polskie narzędzie zapewniania jakości samorządowych programów promocji zdrowia, Wydawnictwo Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice 2006, s. 26-54.
 12. Ogólnopolskie badania ankietowe z 2007 r. wykonywane przez Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii, instytut w Warszawie we współpracy z TNS OBOP w ramach Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów Złośliwych.
 13. Raport na temat palenia tytoniu w Polsce - Biuro WHO w Polsce.
 14. The ESPAD Report 2003. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries, red. B. Hibell, The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN), The Pompidou Group at the Council of Europe 2004.
 15. Uramowska-Żyto B., Zachowania żywieniowe i edukacja żywieniowa z perspektywy socjologicznej, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" 1996, nr 5-6.
 16. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (DzU 2002 nr 147 poz. 1231) art. 46.2.
 17. www.espad.org raport europejski (15.08.2012).
 18. Zatoński W., Przewoźniak K., Palenie tytoniu oraz opinie na temat polityki zdrowotnej w Polsce w 2007 r., Instytut Onkologii, Warszawa, 2008, s. 30.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.3.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu