BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Aleksander (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Pojęcie i podstawowa charakterystyka produkcji niematerialnej
The Notion and the Basic Characterization of Inmaterial Production
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, nr 346, s. 115-126, rys.
Issue title
Prace z zakresu ekonomii politycznej
Keyword
Produkcja, Teoria ekonomii, Zasoby niematerialne
Production, Economic theory, Intangible assets
Note
rez., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono problem zagadnienia produkcji niematerialnej oraz wyłonienia z wielu propozycji takiej charakterystyki, która najbardziej będzie odzwierciedlać jej istotę.

The paper deals with the problems of the inmaterial sphere. First, the notion of the inmaterial production is specified and confined to such fields as culture, education, science, and health. Then, the characterization of the inmaterial production is carried out. The author presents the criteria established to separate this production from the total of the economic processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. K. Marks, Teorie wartości dodatkowej, cz. I, KiW, Warszawa 1959, s. 431, 432.
 2. B. Kofman, Proizwoditelnyj trud, Leningrad 1929, cyt. za C. Niewadzim, Zagadnienie usług w teorii ekonomii. PWN, Warszawa 1979, s.164.
 3. E. M Agababijan, Ekonomiczeskije osnowy wozproizwodstwa niematerialnych błag pri socjalizmie, Nauka, Moskwa 1983.
 4. W. Krzyżanowski, Teoria produkcji usług, Wyd. Kazimierza Rutkowskiego, Warszawa-Łódź 1947.
 5. C. Niewadzi, Usługi w gospodarce narodowej, PWE, Warszawa 1975, s. 33.
 6. W. Rutkowski, Sfera nieprodukcyjna a ekonomia polityczna w: Ekonomia polityczna wobec problemów współczesności, KiW, Warszawa 1984, s. 140.
 7. F. Hirsch., Social Limits do Growth, London 1977, s. 46.
 8. S. Kuznets, Wzrost gospodarczy narodów, PWE, Warszawa 1976, s. 14 i nast.
 9. W. Rutkowski, Sfera nieprodukcyjna a ekonomia, s. 140.
 10. A. Kowalski, S. Lis, Stan dyskusji o pracy produkcyjnej, Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe, 1976, nr 25.
 11. M. W. Sołodkow, T. R. Poliakowa, Ł. N. Owsiannikow, Teoreticzeskije problemy usług i nieproizwodstwiennoj sfery pri socjalizmie. Izd. Moskowskowo Uniwersiteta, Moskwa 1972.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu