BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olszak Celina M. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Batko Kornelia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Szpitalne systemy informatyczne w zarządzaniu procesowym organizacją medyczną
Hospital Information Systems supporting management approach in management of medical facilities
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 701-717, ray., tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Systemy informatyczne, Ochrona zdrowia, Proces zarządzania
Computer system, Health care protection, Management process
Note
streszcz., summ.
Abstract
Organizacje sektora ochrony zdrowia coraz częściej poszukują skutecznych systemów do wspomagania procesu zarządzania, uzyskiwania przejrzystości procesów i działań w ramach całej organizacji. Szpitalne systemy informatyczne to kompleksowe rozwiązania ukierunkowane na zarządzanie procesowe, kontrolę procesu leczenia, monitorowanie kosztów oraz efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów przez organizację. Mogą być wykorzystane do zarządzania danymi medycznymi (klinicznymi), administracyjnymi, finansowymi, prawnymi itp. Systemy te wyróżniają się rozbudowaną funkcjonalnością, pozwalającą m.in. na: rejestrację pacjentów, prowadzenie kartoteki medycznej, rozliczenia finansowe z NFZ, z pacjentem prywatnym oraz innymi placówkami. W dużym stopniu są dostosowane do standardów, procesów oraz wymogów stawianych organizacjom sektora ochrony zdrowia. Należy jednak pamiętać, że wdrożenie SSI w organizacjach medycznych wymaga od nich odpowiedniego przygotowania organizacyjnego, tj. przeprowadzenia rzetelnej identyfikacji potrzeb informacyjnych, najważniejszych procesów, dbałości o wysoką jakość danych itp. Zagadnieniom tym będą poświęcone kolejne opracowania autorek niniejszego artykułu.(fragment tekstu)

The aim of this paper is to present the role of information systems, especially Hospital Information Systems in medical facilities management. On the background of the process approach to management the selected hospital information systems were analyzed. On this basis characteristic features, as well as the benefits and barriers resulting from use of HIS in medical facilities were identified.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Aggelidis V. P., Chatzoglou P. D., Methods for evaluating Hospital Information Systems: a literature review, "EuroMed Journal of Business" 2008, vol. 3, no. 1, s. 99-18.
 2. Ash J. S., Berg M., Coiera E., Some Unintended Consequences of Information Technology in Health Care: The Nature of Patient Care Information System-related Errors, "American Medical Informatics Association" 2004, vol. 11, no. 2, s. 104-112.
 3. Braa J., Hanseth O., Mohammed W., Heywood A., Shaw V., Developing Health Information Systems in Developing Countries. The Flexible Standards Strategy, "MIS Quarterly" 2007, vol. 32, no. 2, s. 381-402.
 4. Cieciura M., Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Vizja PRESS&IT, Warszawa 2006.
 5. electronic patient records, "Journal of Information Systems and Technology Management" 2011, vol. 8, no. 1.
 6. Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wydawnictwo ABC, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 7. Glaser J. P., Salzberg C., The Strategic Application of Information Technology in Helath Care Organizations, Jossey-Bass, San Francisco 2011.
 8. Gontarek A., E-zdrowie, w: Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2007.
 9. Haux R., Winter A., Ammenwerth E., Brigl B., Strategic Information Management in Hospitals: An Introduction to Hospital Information Systems, Springer-Verlag, New York 2004.
 10. Ismail A., Jamil A. T., Rahman A. F. A., Abu Bakar J. M., Saad N. M., Saadi H., The implementation of Hospital Information System (HIS) in Tertiary Hospitals in Malaysia: a qualitative study, "Malaysian Journal of Public Health Medicine" 2010, vol. 10, no. 2, s. 16-24.
 11. Lewandowska H., Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia, Difin, Warszawa 2009.
 12. Nosowski A., Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami biznesowymi, w: Informatyka gospodarcza, t. 3, red. J. Zawiła-Niedźwiedzki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, C. H. Beck, Warszawa 2010.
 13. Nowatorska-Romaniak B., Marketing usług zdrowotnych. Koncepcja i zastosowanie, Wydawnictwo ABC, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 14. Olszak C. M., Batko K., The Use of Business Intelligence Systems in Healthcare Organizations in Poland, Preprints of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, s. 997-1004, http://fedcsis.org/proceedings/ fedcsis2012/pliks/76.pdf.
 15. Olszak C. M., Billewicz G., Ziemba E., Systemy informatyczne w zarządzaniu procesowym w organizacjach opartych na wiedzy, w: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, red. C. M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,Katowice 2010, s. 317-336
 16. Paliwoda A., Staszewski R., Wierzejska E., Pracownicy ZOZ wobec wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych, "Nowiny Lekarskie" 2005, t. 74, nr 1, s. 56-59.
 17. Praveen Kumar A., Gomes L. A., A Study of the Hospital Information System (HIS) in the Medical Records Department of a Tertiary Teaching Hospital, "Journal of the Academy of Hospital Administration" 2006, vol. 18, no. 1.
 18. Rudawska I., Opieka zdrowotna - aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 19. Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 20. Shaw V., WHO round table discussion on HIS, "WHO Bulletin", Geneva 2005.
 21. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, załącznik nr 1.
 22. Szkic-Czech E., Właściciel procesu w interpretacji praktycznych zastosowań, w: Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Ziemba, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2008.
 23. . http://wklaster.pl/img/konferencjaICT/Eskulap_Brzezinski_Bialy.pdf [dostęp 15.09.2012].
 24. http://www.biohealthmatics.com/technologies/intsys.aspx [dostęp 09.09.2012].
 25. http://www.emrconsultant.com/education/hospital-information-systems [dostęp 03.09.2012].
 26. http://www.kamsoft.pl/prod/medis/info.htm [dostęp 09.09.2012].
 27. http://www.si-alma.pl/oferta/eskulap.html [dostęp 09.09.2012].
 28. http://www.systemeskulap.pl/Portal/Home/About [dostęp 09.09.2012].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu