BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spychała Aleksandra (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Graja Sylwia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Specyfika turystyki edukacyjnej na obszarach chronionych. Studium przypadku polskich parków narodowych
Specifics of Educational Tourism in Protected Areas. Case Study of Polish National Parks
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 304, s. 304-313, rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju
Keyword
Turystyka, Edukacja, Parki narodowe, Obszary chronione
Tourism, Education, National parks, Protected area
Note
streszcz., summ.
Abstract
Potrzeby poznawcze, edukacyjne odgrywają oraz większą rolę we współczesnej turystyce. Szczególnie dla dzieci i młodzieży tzw. wyprawy w teren stanowią doskonałą okazję do poszerzania wiedzy z zakresu przyrody, historii, szeroko pojętego krajoznawstwa. Obszary chronione, ze swoim dziedzictwem naturalnym i antropogenicznym, stwarzają w tym aspekcie ogromne możliwości. Autorki referatu, zainteresowane problematyką użytkowania turystycznego terenów cennych przyrodniczo, podjęły próbę identyfikacji istoty turystyki edukacyjnej na terenie polskich parków narodowych oraz jej ocenę. Referat ma stanowić część szerzej zakrojonych badań, obejmujących także inne formy ochrony przyrody, również zagraniczne.(abstrakt oryginalny)

Nowadays educational and cognitive needs perform more and more vital role in tourism. Expeditions outside make an excellent opportunity to broaden especially children and teenagers' knowledge about nature, environment, biodiversity as well as history. Protected areas with their natural and cultural heritage have created huge chances in this aspect. The authors of this article, interested and specialized in the issue of protected areas tourism, have made an attempt to identify the essence of educational tourism of Polish national parks and its evaluation. This paper is a part of large-scale research including other protected areas in Poland and abroad.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Buczkowska K., Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF w Poznaniu, Poznań 2008.
 2. Dziurzyński A., Szkolne wycieczki zoologiczne, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1963.
 3. Kurdybacha Ł., Historia wychowania, PWN, Warszawa 1965.
 4. Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno 2008.
 5. Ritche B.W., Managing Educational Tourism, Channel View Publications, Bristol 2003.
 6. Rodger D., Leisure, learning and travel, "Journal of Physical Education, Research and Dance" 1998, no. 69 (4).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, DzU 2001, nr 135, poz. 1516.
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, DzU 2009, nr 4, poz. 17.
 9. Sawicki B., Mazurek-Kusiak A.K., Innowacyjne produkty turystyki wspomagające proces edukacji w Polsce, [w:] Agroturystyka w teorii i praktyce, red. B. Sawicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2010.
 10. Studzińska M., Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną, WSiP, Warszawa 1989.
 11. Turos L., Wprowadzenie do wiedzy o turystyce edukacyjnej, IPSYLON, Warszawa 2001.
 12. Wrześniewski W. (red.), Wybrane zagadnienia dydaktyki biologii, AR w Poznaniu, Poznań 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu