BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylska-Kapuścińska Wiesława (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Realizacja kryteriów konwergencji przez nowe państwa Unii Europejskiej
Implementation of the Convergence Criteria by New EU Member States
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 123-134, tab.
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Keyword
Konwergencja gospodarcza, Kryteria integracji z UE, Integracja gospodarcza państw z UE, Państwa członkowskie
Economic convergence, EU enlargement criteria, Economic integration with the EU countries, Member states
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel prześledzenie stopnia spełnienia kryteriów konwergencji przez nowe państwa członkowskie z Europy Wschodniej i Centralnej. Jednocześnie mając na uwadze ewentualną perspektywę wejścia ich do UGW i różnorodność scenariuszy przystąpienia do strefy euro przedstawiono ewolucję spełnienia kryteriów konwergencji w latach poprzedzających akcesję do Unii Europejskiej. Zamiarem tej prezentacji było wskazanie na różnorodność punktów startu poszczególnych państw w rozszerzonej UE. (fragment tekstu)

The paper is concentrated on comparing the level of satisfying the convergence criteria by Central and Eastern European countries before joining the European Union. The author analyzes the changes of the inflation, deficit and public debt ratios as well as long-term interest rates in those countries in 1996-2003. Simultaneously, she indicates the level of fulfilling the convergence criteria in the year of accession (2004), showing the consequences of the accession and different results of realizing the criteria. The existing barriers hampering realization of nominal criteria, especially as far as the budget situation of new EU members is concerned are also pointed out. The author concludes about the necessity of realizing the real convergence and deepening the integration of financial markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Convergence report 2004, EBC, Frankfurt/Main 2004, s. 22.
  2. Żabińska J.: Realizacja kryteriów konwergencji warunkiem uczestnictwa Polski w strefie euro, [w:] Polska w strefie euro, WSB, Poznań 2005, s. 64.
  3. Remsperger H.: Comments on the enlargement of the EU and EMU, Deutsche Bundesbank, External Communication at Johannes Gutenberg University in Mainz, 6 VII 2005 (www.bundesbank.de).
  4. Raport o konwergencji. Wprowadzenie i streszczenie, EBC, Frankfurt nad Menem 2004, s. 17.
  5. Żabińska J.: Finanse publiczne a stabilność euro, Wydawnictwo AE Katowice, Katowice 2000, s. 47.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu