BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Artur (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Czerwiński Krzysztof (Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju)
Title
Atrakcyjność turystyczna Buska- -Zdroju w opinii jego mieszkańców
Tourist Attractiveness of Busko- Zdrój in the Opinion of its Inhabitants
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 304, s. 368-378, rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju
Keyword
Atrakcyjność turystyczna, Uzdrowiska
Touristic attractiveness, Health resort
Note
streszcz., summ.
Abstract
Busko-Zdrój to niewielkie, liczące 18 tys. mieszkańców miasto powiatowe, które jednocześnie jest znanym i cenionym uzdrowiskiem w Polsce. Leży w pasie Wyżyn Polskich, w Niecce Nidziańskiej, w obrębie Garbu Pińczowskiego. W ujęciu administracyjnym usytuowane jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, w regionie potocznie zwanym Ponidziem. Na podstawie przeprowadzonych anonimowych badań ankietowych, którymi objęto 300 mieszkańców miasta, dokonano oceny atrakcyjności turystycznej miasta. Wyniki dowodzą, że atrakcyjność ta postrzegana jest głównie w kontekście funkcji uzdrowiskowych. Natomiast różnorodne i wyjątkowe walory przyrodnicze Buska- -Zdroju niestety nie są właściwie postrzegane i profesjonalnie wykorzystywane w turystyce(abstrakt oryginalny)

Busko-Zdrój is a small town district with a population of around 18.000. The town is also a well-known and valued health resort in Poland. It is geographically based in the Polish uplands belt, in the area of Garb Pińczowski (Pinczowski Hump), which is a subregion for Niecka Nidziańska (Nidzianska Basin). From the administrative point of view, this town is situated in the southern part of Świętokrzyskie Voivodeship, in the region commonly called Ponidzie. This paper is based on the anonymous questionnaire research, carried out among 300 town citizens. The respondents rated the described town in respect of the tourist attractiveness. The results of this research show that the tourist attractiveness of Busko-Zdrój is perceived mostly in terms of health resort features of the town. At the same time varied and extraordinary environmental values of the area are not properly perceived and are used unprofessionally.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Czerwiński K., Zieliński A., Rys historyczny Buska-Zdroju w kontekście jego przyrodniczych uwarunkowań, [w:] Georóżnorodność Ponidzia, red. A. Łajczak, A. Fijałkowska-Mader, J. Urban, A. Zieliński, Instytut Geografii UJK w Kielcach, Kielce 2013.
 2. Łajczak A., Fijałkowska-Mader A., Urban J., Zieliński A. (red.), Georóżnorodność Ponidzia, Instytut Geografii UJK w Kielcach, Kielce 2013a.
 3. Łajczak A., Richling A., Urban J., Zieliński A., Dlaczego Ponidzie?, [w:] Georóżnorodność Ponidzia, Instytut Geografii UJK w Kielcach, Kielce 2013b.
 4. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2009.
 5. Niezgoda A., Atrakcyjność miasta jako obszaru recepcji turystycznej w opinii mieszkańców - przykład Poznania, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 6. Wójtowicz B., Formy ochrony przyrody w województwie świętokrzyskim, [w:] Przyroda województwa świętokrzyskiego, Kielce 2000.
 7. Zieliński A., Ocena ruchu turystycznego w rejonie Staszowa (południowo-wschodnia część województwa świętokrzyskiego), [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Problemy jej funkcjonowania, red. A. Rapacz, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2011.
 8. Zieliński A., Tourism attractiveness of Staszów according to its residents, Visnyk of the Lviv University, Series Geography, Issue 43, Part 2, "Scientific Journal" 2013.
 9. Zieliński A., Region świętokrzyski w ocenie geografów. The Świętokrzyskie Province seen by geographers, [w:] Region w edukacji przyrodniczo-geograficznej. Region in the Education in Geography and Natural Sciences, red. M. Strzyż, A. Zieliński, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, t. IV, Kielce 2007.
 10. Zieliński A., Zespół Pałacowy w Kurozwękach jako produkt turystyczny o ponadregionalnym znaczeniu, [w:] Popyt turystyczny, fundusze europejskie, zagadnienia regionalne, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 700: Ekonomiczne Problemy Usług nr 85, Wydawnictwo Usz, Szczecin 2012.
 11. Zieliński A., Związek krajobrazu z rozwojem turystyki w rejonie Staszowa. The relation between landscape and development of tourism in the region of Staszów, [w:] Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu