BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrońska Elżbieta Maria (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Teoria kosztów transakcyjnych a grupy zakupowe
Transaction Costs Theory and Purchasing Groups
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 137-144
Keyword
Teoria kosztów, Teoria ekonomii, Koszty transakcyjne
Cost theory, Economic theory, Transaction cost
Note
summ.
Abstract
Teorie ekonomiczne dążą do wyjaśniania rzeczywistości gospodarczej, próbując poznawać i opisywać mechanizmy i regulujące je prawidłowości. Zmieniające się otoczenie oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej powodują, że tak naprawdę teorie starają się tylko nadążyć za zmianami rzeczywistości gospodarczej. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na teorię kosztów transakcyjnych, która odnosi się do kwestii umożliwiających wyjaśnienie wewnętrznej organizacji funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Kwestie te wiążą się bardzo ściśle z dążeniem przedsiębiorstw do ograniczania kosztów działania. (fragment tekstu)

Transaction cost theory explains why businesses are established. The assumptions of this theory are also useful while explaining the size of the business. Until the late 1970s the firms were big companies. The explanations that this theory gives to this situation is that the companies becoming bigger try to minimize the cost of entering into relation between them. From the 1980s the companies try to become more efficient instead of big and diversified. That is why they try to arrange their activity using different ways of cooperation. One such way is creating purchasing groups. Purchasing groups allow one to take advantage of being a big buyer and at the same time remaining small and focused on core competence and economic effectiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bloch R. E., S. P. Perlman, J. S. Brown, An analysis of group purchasing organisations contracting practices under the antitrust laws: myth and reality, working paper.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Coase R., The nature of the firm, "Economica" 1937, nr 4.
 4. Dominiak P., Sektor msp we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005.
 5. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 6. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX wieku, PWE, Warszawa 2004.
 7. Kartan J., Podstawy ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 1997.
 8. Landreth H., D. C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998.
 9. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 10. Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska i M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 11. Williamson O. E., Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, Free Press, New York 1975.
 12. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu