BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skrzypek Mieczysław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Dujka Marian
Title
Ocena jakości papierosów produkcji krajowej w świetle obowiązujących norm
Quality Estimation of Cigarettes Produced in Poland in the Light of Obligatory Norms
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 189, s. 133-146, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Badania towaroznawcze, Przemysł tytoniowy, Normalizacja
Commodity science, Commodity research, Tobacco industry, Normalization
Note
summ.
Abstract
Analiza merytoryczna niektórych obowiązujących w Polsce norm dotyczących papierosów, a mianowicie: PN-71/A-99001, PN-71/A-99002, PN-70/A-99003, BN-80/8139-08 i BN-80/8139-09 pozwoliła na dostrzeżenie pewnych niedociągnięć, których wyeliminowanie jest konieczne, by ustalenia te mogły w stopniu wystarczającym zapewnić właściwą i stałą jakość papierosów. I tak: brakuje w normach zasad określających częstotliwość pobierania próbek papierosów w sferze produkcji, w sferze obrotu, sprawa ta jest również uregulowana częściowo. W normatywnych zasadach transportu papierosów brak zasad określających wielkość opakowań oraz sposobu układania opakowań zbiorczych. Normatywne warunki przechowywania papierosów ujęte są poprawnie, należałoby jednak zastanowić się nad zoptymalizowaniem "okresu składowania bez ruchu". Należy dokonać zmiany metody oznaczania zdolności żarzenia papierosów tak, by charakteryzować tę cechę jakościową za pomocą zdolności wyrobu do szybkiego lub wolniejszego spalania się w określonych warunkach. W pracy zaproponowano zweryfikowaną punktową ocenę wad papierosów. Oceniając, czy analizowane ustalenia norm zapewniają w stopniu wystarczającym właściwą i stałą jakość papierosów należy uwzględnić zakres przedmiotowy ustaleń zwartych w tych normach. W wyniku przeprowadzonej analizy uznać należy za konieczne rozszerzenie badań pełnych papierosów o niektóre oznaczenia ujęte w normach ISO i wybranych normach zagranicznych.

An analysis has been conducted of basic standard specifications and standard practice instructions concerning cigarettes which are now in force in Poland. Perceived shortcomings have been presented and discussed. They consist in the lack of principles determining the frequency of taking samples, size of shipping package and of arranging omnibus packages in a shipping container, too long period of the so-called "Storage without motion", inadequate method of glow ability indication and top complicated and extended pointwise estimation system of cigarette defects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Medes A., Michura E., Obroniecka Ł., Sprawozdanie z opracowania tematu: Opracowanie metody oceny jakości wyrobów tytoniowych, CLPT, Kraków 1982 (nie publikowane).
  2. Pogłud W., Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa wyrobów tytoniowych, PTE, Warszawa 1979.
  3. Wroński B., Żiżka S., Technologia wyrobów tytoniowych, WPLiS, Warszawa 1968, s. 117-186.
  4. Normy polskie: PN-71/A-99001 Tytoń i wyroby tytoniowe. Pobieranie próbek. PN-71/A-99002 Tytoń i wyroby tytoniowe. Badania fizyczne. PN-7-/A-99003 Wyroby tytoniowe. Papierosy. Wspólne wymagania. BN-80/8139-08 Wyroby tytoniowe. Papierosy. Papierosy z filtrem.
  5. Norma czechosłowacka: ČSRS ČSN 56-9560 Cigarety. Splečna ustanoveni.
  6. Norma bułgarska: БАС 12976-80 Cigari. Mietody za opredjelienija swadnota gorimost.
  7. Norma ISO: ISO 2881 Tabacco and tabacco products. Determination of alkaloids in tabacco. Spectrophotometric method.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu