BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Warszawska Magdalena
Title
European Social Fund as an Instrument of Active Policy on the Polish Labour Market
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2007, nr 34, s. 43-61, tab., wykr., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Rynek pracy, Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusze strukturalne, Sektorowy Program Operacyjny, Rozwój kapitału ludzkiego
Labour market, European Social Fund (ESF), Structural funds, Sectoral Operational Programme, Development of human capital
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warsaw 2006.
 2. Employment Performance in the Member States. Employment Rates Report, Employment and Social Affairs, European Commission, Luksemburg 1998.
 3. Europejski Fundusz Społeczny. Wsparcie dla sektora edukacji w Polsce, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warsaw 2005.
 4. Głąbicka K., Rynek pracy w jednoczącej się Europie. Wybrane zagadnienia do studiowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warsaw 2005.
 5. Głąbicka K., Wybrane elementy rynku pracy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warsaw 2001.
 6. Grewiński M., Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warsaw 2001.
 7. Grewiński M., Europejski Fundusz Społeczny w Saksonii. Wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warsaw 2003.
 8. Kierzkowski T., Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi w Anglii na przykładzie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warsaw 2001.
 9. Krajowy Program Reform na lata 2005-2008, Projekt wstępnie przyjęty przez Radę Ministrów 5 października 2005 r. Rzeczpospolita Polska, Warsaw 2005.
 10. Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, red. W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 11. Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warsaw 2006.
 12. Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Warsaw 2006.
 13. Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej, red. S. Borkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warsaw 2003.
 14. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności 2007-2013, Projekt przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31.05.2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warsaw 2006.
 15. Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, Warsaw 2005.
 16. Rezultaty programu naprawczego dla Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Stanowisko ds. Informacji i Promocji, Warsaw 2006.
 17. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warsaw 2002.
 18. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warsaw 2003.
 19. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warsaw 2004.
 20. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warsaw 2005.
 21. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Projekt wstępnie zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 27 czerwca 2006 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warsaw 2006.
 22. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 23. http://www.mpips.gov.pl.
 24. http://www.mrr.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1642-2600
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu