BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pisarska Aneta
Title
Czynniki wpływające na transfer efektów szkolenia do organizacji
Determinants of Transfer of Training Effects to Organization
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2007, nr 35, s. 51-69, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Szkolenia, Szkolenie pracowników, Środowisko pracy, Organizacja, Przegląd literatury
Training, Manpower training, Working environment, Organisation, Literature review
Note
summ.
Abstract
Proces transferu efektów szkolenia jest niezwykle istotny w kształtowaniu kompetencji pracowników oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji. Podkreślić należy, że wiedza i umiejętności nabyte na szkoleniu nie są mechanicznie przenoszone przez uczestników szkolenia do środowiska pracy; transfer bowiem jest procesem trudnym, złożonym i dynamicznym, wymagającym świadomego zarządzania przez organizację oraz kształtowania właściwych postaw uczestników szkolenia. Nabyta na szkoleniu wiedza, umiejętności i postawy nie mają wartości dla organizacji lub mają niewielką, dopóki nie zostaną zastosowane na stanowisku pracy, dopiero wówczas mogą przyczynić się do osiągnięcia zaplanowanych celów komórki organizacyjnej i celów ustanowionych przez właścicieli lub reprezentujący ich top management. W niniejszym artykule szkolenie jest traktowane jako proces składający się z następujących po sobie etapów, tj. analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania szkolenia, organizacji szkolenia, implementacji jego efektów oraz oceny efektywności szkolenia; przy czym uwagę koncentruje się głównie na przedostatnim procesie, tj. wdrażaniu efektów szkolenia w miejscu pracy. Celem artykułu jest analiza samego procesu transferu efektów szkolenia oraz czynników, które determinują poziom transferu do środowiska organizacji, przeprowadzona na podstawie literatury przedmiotu. (fragment tekstu)

Organizations invest a significant amount of time and money in training programs, because they belive that an organization's competitive success is achieved through people. An effective program results not only in increased knowledge, skills and abilities, but also the application of these in the workplace. Transfer is a key concept in adult learning theories, because training aspires to transfer. But the end goals of training are not achieved unless transfer occurs. Transfer of training is defined as the extent of retention and application of the knowledge, skills and attitiudes from the training environment to the workplace environment. In other words, transfer of training is the degree to which trainees effectively apply the learning from a training context to the job. The intent of this article was to analize the concept of transfer of training and examine factors which influence this process. Existing literature and actual research relating to factors influencing transfer of training were found subsequently classified in three main categories: a) trainee characteristics, b) training design and delivery characteristics, and c) organisational or environment workplace characteristics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Andrzejczak A., Od szkolenia do organizacyjnego uczenia się, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 2. Baldwin T. T., Ford K. J., Transfer of training: a review and directions for future research, Personnel Psychology 1988, nr 41(63).
 3. Bramley P., Ocena efektywności szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 4. Foxon M., A process aproach to the transfer of training. Part I : The impact of motivation and supervisor support on transfer maintenance, Australian Journal of Educational Technology 1993, nr 9(2).
 5. Holton E. F. III, The Flawed four-level evaluation model, Human Resource Quarterly 1996, nr 7(1).
 6. Holton E. F. III, Bates R., Seyler D., Carvalho M., Toward construct validation of a transfer climate instrument, Human Resources Development Quarterly 1997, nr 8.
 7. Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 8. Laker D. R., Dual dimensionality of training transfer, Human Resource Development Quarterly 1990, nr 1(3).
 9. Noe R. A., Schmitt N., The influence on trainees attitudes on training effectiveness. Test of a model. Personel Psychology 1986, nr 39.
 10. Phillips J. J., Broad M. L., Transferring Learning to the Workplace, Alexandria, VA: Association for Training and Development 1997.
 11. Richman-Hirsch W.L., Posttraining interventions to enhance transfer: The moderating effects of work enviroments, Human Resources Development Quarterly 2001, nr 12.
 12. Schltz D. P., Schultz S. E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 13. Sitko-Lutek A., Rakowska A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 14. Sitko-Lutek A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 15. Tannenbaum S. I., Yulk G., Training and development in work organizations, Annual Review of Psychology 1992, nr 43.
Cited by
Show
ISSN
1642-2600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu