BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefański Artur (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Analiza przepływów pieniężnych jako instrument prognozowania upadłości małych i średnich przedsiębiorstw
The Analysis of Cash Flows for Chosen SMEs Operating in the Production Sector
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 145-155, tab.
Keyword
Przepływy pieniężne, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Analiza ekonomiczna, Badania naukowe
Cash flows, Enterprises bankruptcy forecasting, Small business, Economic analysis, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest analiza przepływów pieniężnych przedsiębiorstw zaliczanych do segmentu małych i średnich w kontekście sygnałów, jakie mogą być wykorzystane w prognozowaniu upadłości. Aby ów cel zrealizować, badaniu poddano 20 przedsiębiorstw - 10 upadłych i 10 istniejących. Dane pozyskano ze sprawozdań udostępnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu. Cechą wspólną uwzględnionych w analizie podmiotów, które upadły, jest to, że ich proces upadłościowy zakończył się w roku 2008. Wszystkie podmioty uwzględnione w badaniu to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaliczane do segmentu małych i średnich, wszystkie są też przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Horyzont czasowy badania wyznaczono na lata 2002-2004. (fragment tekstu)

The main objective of the paper is to analyze cash flows for a chosen groups of SMEs. The research was based on a sample of 20 entities. 10 out of 20 have already announced bankruptcy, whereas the remaining 10 continue their business activities. Such a selection of entities is aimed at indicating some warning signs which result from cash flow analysis. The results of the conducted test confirm, to a great extent, the conclusions drawn from the previous research made among a group of public companies, and indicate that positive operating cash flows do not directly mean a good financial condition of the entity in question. Simultaneously, in the case of enterprises which did not manage to continue their business activities, they have more often a positive balance of investment cash flow and negative balance of cash flow in the financial area. The research also confirms that the correlation between operating cash flows and net financial result or operative one is small, slightly higher in the second case, whereas when we take into account the total profit and depreciation, the correlation increases. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aleszczyk J., Rachunkowość finansowa od podstaw, Znak i S-ka, Poznań 2011.
  2. Maślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2008.
  3. Śnieżek E., Akademia Cash Flow; Analiza i interpretacja informacji o przepływach pieniężnych - wprowadzenie, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2000.
  4. Waśniewski T., W. Skoczylas, Jak skorzystać ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, "Rachunkowość" 1999, nr 12.
  5. Wędzki D., Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2003.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu