BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawryszuk-Misztal Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wpływ płynnych zasobów aktywów na wycenę przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
The Influence of Liquid Assets on Company Valuation Using DCF Method
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 157-167, rys., tab.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Przepływy pieniężne, Przemysł chemiczny, Inwestycje krótkoterminowe, Metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych
Enterprise valuation, Cash flows, Chemical industry, Short-term Investments, Discounted cash flow (DCF)
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wpływu płynnych zasobów aktywów na wynik wyceny wartości przedsiębiorstwa metodą DCF. Dodatkowo zostały także przeprowadzone obliczenia dla spółek sektora chemicznego, ukazujące zróżnicowany poziom inwestycji krótkoterminowych zarówno pomiędzy badanymi podmiotami, jak i w poszczególnych spółkach w analizowanym okresie. (fragment tekstu)

Cash and near cash investments have a significant impact on profitability and liquidity. When valuing firms, little attention is paid to these assets. The purpose of this study is to show the influence of liquid assets on company valuation using the DCF method. In addition, calculations were also carried out for companies in the chemical sector showing the different levels of short-term investments, both between the study subjects, as well as individual companies during the period. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Copeland T., T. Koller, J. Murrin, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG PRESS, Warszawa 1997.
  2. Damodaran A., Dealing with Cash, Cross Holdings and Other Non-Operating Assets: Approaches and Implications, Working Paper, 30 September 2005, http://ssrn.com/abstract=841485
  3. Damodaran A., Finanse korporacyjne, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
  4. Fierla A., Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, SGH, Warszawa 2008.
  5. http://www.synthosgroup.com/pl/dwory/o-firmie, z dn. 6.06.2011 r.
  6. Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  7. Kim C., D. C. Mauer, A. E. Sherman, The Determinants of Corporate Liquidity: Theory and Evidence, ,,Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1998.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu