BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziuba Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie przychodów zwrotnych w finansowaniu miast na prawach powiatu
The Application of Refundable Revenues in District Municipalities Financing
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 189-198, tab.
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Miasto na prawach powiatu, Samorząd terytorialny, Finansowanie inwestycji
Local government units, City with county rights, Local government, Investment financing
Note
summ.
Abstract
W pozyskiwaniu przychodów zwrotnych, tworzących dług samorządowy, jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą kierować się różnymi motywami. Celem artykułu jest identyfikacja głównych przesłanek uzasadniających wykorzystanie przychodów zwrotnych w finansowaniu JST oraz określenie skali tego wykorzystania na przykładzie miast na prawach powiatu. (fragment tekstu)

In the theory of public finance there are numerous well-founded arguments justifying the application of debt to public investment financing. Survey results presented in the article confirm that the authorities of district municipalities are mainly aware of refundable means of investment allocation. The performed analysis indicates a high dynamics of debt increase in the studied units and the scale of obtaining refundable revenues in recent years. The desire to maintain high investment activity, co-financed to a large extend by the European Union means, in the conditions of economic downturn, is considered to be the underlying reasons of this phenomenon. The description of applied debt instruments indicates an investment oriented allocation of means obtained in this way. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziuba J., Znaczenie przychodów zwrotnych w procesie absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej przez miasta na prawach powiatu, [w:] Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka, red. J. Adamek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 121, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  2. Gaudemet P. M., J. Molinier, Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
  3. Kopańska A., Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2003.
  4. Kosek-Wojnar M., K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  5. Musgrave R. A., Should we Have a Capital Budget?, "The Review of Economics and Statistics", vol. 45, nr 2 (May, 1963).
  6. Swianiewicz P., Finanse lokalne - teoria i praktyka, Municipium SA, Warszawa 2004.
  7. Swianiewicz P., J. Łukomska, Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych, Finanse Komunalne 5/2010.
  8. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  9. Szewczuk A., Dług lokalny szansą na realizację strategii rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu