BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mińska-Struzik Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rozważania nad aktualnością tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego
Reflections on the Validity of Traditional Trade Theory
Source
Gospodarka Narodowa, 2014, nr 1, s. 73-95, tabl., rys., bibliogr., 44 poz.
The National Economy
Keyword
Wymiana międzynarodowa, Przewaga komparatywna, Przewaga konkurencyjna, Konkurencyjność eksportu
International exchange, Comparative advantage, Competitive advantage, Export competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ostatnich latach coraz śmielej formułuje się hipotezę głoszącą, że światowym handlem na powrót rządzi klasycznie interpretowana przewaga komparatywna, co umniejsza znaczenie osiągnięć nowych ujęć teoretycznych i zarazem przywraca aktualność tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego. Celem artykułu jest próba weryfikacji tak brzmiącej hipotezy. Autorka, stosując rozumowanie dedukcyjne, przeprowadziła pogłębione i krytyczne studia literaturowe, opierając badanie na wnioskach płynących z artykułów w recenzowanych czasopismach oraz raportów organizacji międzynarodowych. Punktem wyjścia prowadzonych analiz jest diagnoza tendencji rozwojowych we współczesnym handlu światowym z rosnącą w nim rolą gospodarek rozwijających się - w przekroju krajów, a wyrobów zaawansowanej techniki - w przekroju produktów. Stylizowane fakty, wywiedzione na podstawie analiz danych gromadzonych i udostępnianych przez WTO i UNCTAD oraz rezultatów badań empirycznych publikowanych w literaturze przedmiotu odniesiono do wskazań tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego. Stwierdzono, że ani dynamizacja handlu krajów rozwijających się, ani zmiany struktury tego handlu, ani tym bardziej przyrosty produktywności w omawianych gospodarkach nie są do pogodzenia z postulatami tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego w jej czystej postaci. Dalszy rozwój modeli teoretycznych w kierunku poszukiwania wyjaśnień dla dokonujących się przemian w światowym handlu, jak również wysiłki w kierunku opracowania lepszej miary i poprawy jakości statystyk wydają się nieuniknione. (abstrakt oryginalny)

The article aims to either confirm or invalidate a claim by some researchers that world trade is again governed by the "classically interpreted" comparative advantage, which diminishes the importance of new theoretical approaches while restoring the validity of the traditional trade theory. The author uses a deductive approach to conduct an in-depth critical literature review, drawing on results presented in reviewed journals and reports by international organizations. The starting point for the reasoning is a diagnosis of contemporary trends in world trade, with an increasing role of developing economies and hi-tech manufactured products. Stylized facts derived from an analysis of WTO and UNCTAD statistics as well as the results of different empirical studies are confronted with the guidelines of the traditional trade theory. The author finds that neither intensified exports by developing countries nor changes in the structure of trade, let alone productivity growth in these economies, are in line with the postulates of the traditional trade theory. Further development is needed of theoretical models aimed at explaining trends in today's global trade as well as efforts to improve the quality of statistics, the author says. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antras P., Yeaple S.R., [2013], Multinational Firms and the Structure of International Trade, NBER Working Paper No. 18775.
 2. Baldwin R.E., Robert-Nicoud F., [2008], Trade and growth with heterogeneous firms, "Journal of International Economics" Vol. 74(1), s. 21-34.
 3. Bernard A.B., Jensen J.B., Redding S.J., Schott P.K., [2007], Firms in International Trade, "Journal of Economic Perspectives" Vol. 21(3), s. 105-130.
 4. Bukowski M., Magda I., Marc Ł., Zawistowski J., [2006], Źródła i perspektywy wzrostu produktywności w Polsce, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 5. Cieślik A., Michałek J., Michałek A. [2012], Determinanty działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" nr 7-8, s. 68-84.
 6. Dixit A., Norman V., [1980], Theory of international trade, Cambridge University Press, Cambridge.
 7. Edwards L., Lawrence R.Z., [2010a], US Trade and Wages: The Misleading Implications of Conventional Trade Theory, NBER Working Paper No. 16106.
 8. Edwards L., Lawrence R.Z., [2010b], Do Developed and Developing Countries Compete Head to Head in High-tech?, NBER Working Paper No. 16105.
 9. Ethier W., [1982], National and international returns to scale in the modern theory of international trade, "American Economic Review" Vol. 72(3), s. 389-405.
 10. Finger J.M., Krenin M.E., [1979], A Measure of 'Export Similarity' and Its Possible Use, "Economic Journal" Vol. 89(356), s. 905-912.
 11. Freud C., Pierola M.D., [2012], Export superstars, The World Bank Policy Working Paper No. 6222.
 12. Grossman G.M., Rossi-Hansberg E., [2008], Trading Tasks: A Simple Theory of Offshoring, "American Economic Review" Vol. 98(5), s. 1978-1997.
 13. Hagemejer J., [2006], Czynniki wpływające na decyzje przedsiębiorstw o eksporcie. Analiza danych mikroekonomicznych, "Bank i Kredyt" lipiec, s. 30-43.
 14. Hagemejer J., Kolasa M., [2008], Internationalization and economic performance of enterprises: evidence from firm-level data, National Bank of Poland Working Paper No. 51, Warszawa.
 15. Helpman E., [1981], International trade in the presence of product differentiation, economies of scale and monopolistic competition: A Chamberlin-Heckscher-Ohlin approach, "Journal of International Economics" Vol. 11(3), s. 305-340.
 16. Johnson R.C., Noguera G., [2012], Fragmentation and Trade in Value Added over Four Decades, NBER Working Paper No. 18186.
 17. Kiyota K., [2010], Are US Exports Different from China's Exports? Evidence from Japan's Imports, "The World Economy", 33(10), s. 1302-1324.
 18. Krugman P.R., 1979, Increasing returns, monopolistic competition, and international trade, "Journal of International Economics" Vol. 9(4), s. 469-479.
 19. Krugman P.R., 1980, Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade, "AmericanEconomic Review" Vol. 70(5), s. 950-959.
 20. Krugman P.R., 1990, Multinational enterprise: The old and the new in history and theory, "North American Rieview of Economics and Finance" Vol. 1(2), s. 267-280.
 21. Krugman P.R., 2009, The increasing returns revolution in trade and geography, "American Economic Review" Vol. 99(3), s. 561-571.
 22. Lanz R., Miroudot S., Nordås H.K., [2011], Trade in Tasks, OECD Trade Policy Working Papers, No. 117, OECD Publishing.
 23. Lopez R.A., [2005], Trade and growth: Reconciling the macroeconomic and microeconomic evidence, "Journal of Economic Surveys" Vol. 19(4), 623-648.
 24. Mayer T., Ottaviano G.I.P., [2007], The happy few: the internationalisation of European firms. New facts based on firm-level evidence, Brugel Blueprint Series, http://spire.sciences-po.fr/hdl:/2441/10147/resources/ mayer-efim-blueprint-2007.pdf (dostęp 15.09.2013).
 25. Melitz M., [2003], The impact of trade in intra-industry reallocations and aggregate industry productivity, "Econometrica" Vol. 71(6), s. 1695-1725.
 26. Melitz M., Ottaviano G.I.P., [2008], Market size, trade and productivity, "Review of Economic Studies" Vol. 75(1), s. 295-316.
 27. Mińska-Struzik E., [2005], Międzynarodowa wymiana handlowa produktami technologii informatycznych - specyfika i implikacje, w: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, red. E. Najlepszy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 77-84.
 28. Mińska-Struzik E., [2006], Produkcja międzynarodowa w świetle współczesnej teorii handlu międzynarodowego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 29. Mińska-Struzik E., [2011], Konkurencyjność handlu produktami wysokiej techniki nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, w: Konkurencyjność międzynarodowa we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Rynarzewski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 73-93.
 30. National Science Foundation, [2012], National Science Board Science and Engineering Indicators 2012, http://www.nsf.gov/statistics/seind12/start.htm (dostęp: 15.10.2013).
 31. Rodrik D., [2006], What's so Special about China's Exports?, "China & World Economy" Vol. 14(5), s. 1-19.
 32. Samuelson P.A., [2004], Where Ricardo and Mill rebut and confirm arguments of mainstream economists supporting globalization, "Journal of Economic Perspectives" Vol. 18(3), s. 135-146.
 33. Serwach T., [2011, Od handlu między państwami do handlu na poziomie przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" nr 3, s. 47-65.
 34. Schott P.K., [2008], The Relative Sophistication of Chinese Exports, "Economic Policy" Vol. 23(53), s. 5-49.
 35. UNCTAD, [2005], World Investment Report 2005, Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, New York and Geneva.
 36. UNCTAD, [2013], World Investment Report 2013, Global Value Chains: Investment and Trade for Development, New York and Geneva.
 37. Wang J., Medianau D., Whalley J., [2011], The Contribution of China, India and Brazil to Narrowing North-South Differences in GDP/capita, World Trade Shares, and Market Capitalization, NBER Working Paper No. 1681.
 38. WIPO, [2011], World Intellectual Property Report: The Changing Face of Innovation, Geneva.
 39. WIPO, [2013], The Global Innovation Index 2013, The Local Dynamics of Innovation, Geneva.
 40. WTO, [2013], World Trade Report 2013: Factors shaping the future of world trade, Geneva.
 41. Zorska A., [2007], Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa.
 42. UNCTAD: unctadstat.unctad.org.
 43. WTO: stat.wto.org.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu