BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Wpływ wielkości przedsiębiorstw na innowacyjność systemu przemysłowego w Polsce
How enterprise size impacts innovation in polish industry
Source
Gospodarka Narodowa, 2014, nr 1, s. 121-139, tabl., rys., bibliogr., 29 poz.
The National Economy
Keyword
Wielkość przedsiębiorstwa, Innowacje, Polityka przemysłowa, Wdrożenie systemów
Enterprise size, Innovations, Industrial policy, Implementation of systems
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest kwestia wpływu poszczególnych klas wielkości przedsiębiorstw na aktywność polskiego systemu przemysłowego. Autor stara się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: po pierwsze, czy podmioty różnej wielkości odmiennie realizują działalność innowacyjną, po drugie, jeżeli tak, to czy takie zróżnicowanie powinno wpływać na kształtowanie bądź korektę realizowanej w Polsce polityki innowacyjnej, i po trzecie, czy zachowania przedsiębiorstw przemysłowych zlokalizowanych w naszym kraju w badanym obszarze znacząco odbiegają od tych obserwowanych w krajach wysoko rozwiniętych. W krajach przechodzących etap transformacji struktura wielkości przedsiębiorstw wpływa na procesy ekonomiczne, w tym również na aktywność innowacyjną w przemyśle. Głównym celem badania była próba określenia wpływu klas wielkości przedsiębiorstw na ich aktywność innowacyjną w obrębie polskiego systemu przemysłowego, a w konsekwencji określenie warunków brzegowych dla modelowej struktury narodowej sieci innowacji uwzględniającej specyfikę Polski, pozwalającej na umiejętne kreowanie polityki innowacyjnej. Część metodyczna opracowania została przygotowana na podstawie modelowania probitowego bazującego na rachunku prawdopodobieństwa. Badania wskazują, że kluczem do akceleracji rozwoju innowacji jest stymulowanie tej aktywności głównie w podmiotach średnich i dużych. Mikro- i małe przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce charakteryzują się z kolei niskim poziomem skłonności do podejmowania ryzyka. W miarę upływu czasu aktywność innowacyjna tych ostatnich ewoluuje jednak w kierunku ich średnich i dużych odpowiedników. Artykuł wskazał obszary, które powinny być szczególnie wspierane przez politykę innowacyjną państwa, starając się wyznaczyć w Polsce jej długoterminowe ramy. (abstrakt oryginalny)

The article looks at how the size of enterprises influences innovation in Polish industry. The author attempts to determine whether or not enterprise size has an impact on different forms of innovation and whether this calls for a revision in the government's innovation policy. The article also aims to establish whether or not Polish industrial enterprises innovate in a different way than their counterparts in highly developed countries. In transition economies, enterprise size influences economic processes, including innovation in industry, the author says. The methodological part of the study makes use of a probit modeling approach based on probability theory. The results of the study show that the key to enhanced innovation is to encourage medium-sized and large enterprises to innovate, the author says. Micro and small businesses, on the other hand, exhibit a low level of risk acceptance, Świadek adds. Still, over time, innovation in small businesses tends to evolve toward the pattern observed in medium-sized and large enterprises, according to the author. The article identifies areas in which the author believes innovation should be particularly supported by the government. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Audretsch D., [1995], Innovation and Industry Evolution, MIT Press, Cambridge MA.
 2. Berkson J., [1944], Application of the logistic function to bio-assay, "Journal of American Statistics Association" No. 39, s. 357-65.
 3. Berkson J., [1990], Maximum likelihood in the Pharmaceutical Science, Marcel Dekker, New York.
 4. Bundesministerium für Bildung und Forschung, [2002], Mehr Dynamik für zukunftfähige Arbeitsplätze. Innovationspolitik. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Druckpunkt Offset GmbH, Bergheim, April.
 5. CASE, [2005], Sieci innowacji w polskiej gospodarce - stan obecny i perspektywy rozwoju, nr 60, Warszawa.
 6. Damanpour F., [1992], Organizational Size and Innovation, "Organization Studies", 13,3.
 7. Drucker P., [1992], Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 8. Edquist Ch., McKelvey M., [2000], Introduction, w: Systems of Innovation: Growth, Competitiveness and Employment, eds. Ch. Edquist, M. McKelvey, Edward Elgar, Cheltenham, s. 1-39.
 9. Gil P.M., Figueiredo F., [2013], Firm size distribution under horizontal and vertical innovation, "Journal of Evolutionary Economics" Vol. 23, s. 129-161.
 10. Gorynia-Pfeffer N., [2013], Istota koncepcji narodowego systemu innowacji, "Gospodarka Narodowa" nr 1-2.
 11. Gruszczyński M., Kluza S., Winek D., [2003], Ekonometria, WSHiFM, Warszawa.
 12. Herrera L., Sánchez-González G., [2013], Firm size and innovation policy, "International Small Business Journal" Vol. 31, No. 2, s. 137-155.
 13. Janasz W., [2005], Zmiany aktywności innowacyjnej Polski w okresie transformacji, w: Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Difin, Warszawa.
 14. Jasiński A.H., [2000], Narodowy system innowacji w Polsce, w: Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, red. A.H. Jasiński, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 15. Kamien M.I., Schwartz N.L., [1975], Market Structure and Innovation: A Survey, "Journal of Economic Literature" Vol. 13, No. 1, s. 1-37.
 16. Link A.N., [1980], Firm Size and Efficient Enterpreneurial Activity: A Reformulation of the Schumpeterian Hypothesis, "Journal of Political Economy" Vol. 88, No. 4, s. 771-782.
 17. Lipiec-Zajchowska M., (red.) [2003], Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 18. Lundvall B.-A., (red.) [1992], National Systems of Innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning, Pinter, London.
 19. Maddala G.S., [2006], Ekonometria, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 20. OECD, [2005], Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, Paryż.
 21. Okoń-Horodyńska E., [1998], Narodowy system innowacji w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 22. Pérez-Cano C., [2013], Firm size and appropriability of the results of innovation, "Journal of Engineering and Technology Management" Vol. 30, Issue 3, s. 209-226.
 23. Reid A., [2000], Industrial policy in Wallonia: A rupture with the past?, "European Planning Studies" Vol. 8, No. 2, s. 183-199.
 24. Schumpeter J., [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 25. Schumpeter J.A., [2009], Kapitalizm, socjalizm, demokracja, WN PWN, Warszawa.
 26. Stanisz A., [2007], Przystępny kurs statystki, t. 2, Statsoft, Kraków.
 27. Świadek A., [2007], Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 28. Świadek A., [2012], Wielkość przedsiębiorstw i ich struktura własności a rozwój innowacyjności w regionalnych systemach przemysłowych, "Studia Regionalne i Lokalne" nr1, s.5-23.
 29. Welfe A., [1998], Ekonometria, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu