BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wykorzystanie badania ankietowego w analizie zależności zjawisk określających aktywność turystyczną emerytów i rencistów
The Survey Research Application in Analysis of Phenomena Describing Tourist Aktivity of Pensioners And Annuitants
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 7-16, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Aktywność turystyczna, Badania ankietowe, Emeryci
Tourist activity, Questionnaire survey, Pensioners
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest próba określenia natężenia oraz kierunku zależności zmiennych określających aktywność turystyczną emerytów i rencistów. Ocena zależności została przeprowadzona na podstawie badania ankietowego, którego celem była charakterystyka aktywności turystycznej emerytów i rencistów zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, a w szczególności wykrycie powiązań pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi ich wyjazdy turystyczne.(fragment tekstu)

The aim of article is to determine the strength and direction of variables depending determining tourist activity of pensioners and annuitants. The estimation of depending was based on the survey research aimed the characteristics of tourist activity of pensioners and annuitants living in Westpomeranianian county, particular to detect depending between variables characteristics they vacations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bąk I., Wawrzyniak K. 2009. Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach zawiązanych z motywami wyboru rodzajów wyjazdów turystycznych przez emerytów i rencistów w 2005 roku. Pr. Nauk. UE Wroc. 47 (16) Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 324-332.
  2. Berbeka J., Makówka M., Niemczyk A. 2008. Podstawy ekonomiki i organizacji czasu wolnego. Kraków, Wydaw. UE w Krakowie, 72.
  3. Łobożewicz T., Bieńczyk G. 2001. Podstawy turystyki. Warszawa, WSE, 212-220.
  4. Napierała M.P. 2002. Turystyka w "jesieni życia". Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce. Fakty, intencje, potrzeby rozwoju. Bydgoszcz, Wydaw. WPSTiH, 183-196.
  5. Ocena i analiza jakości życia. 2004. Red. W. Ostasiewicz. Wrocław, Wydaw. AE we Wrocławiu, 214-215.
  6. Sobczyk M. 1995. Statystyka. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 218.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu