BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konieczny Sławomir (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Kształtowanie się spożycia ryb i przetworów rybnych przez rodziców i dzieci szkół gimnazjalnych w Szczecinie
The Level of Fish and Fish Preserves Consuming at Parents and Children from Super-basic Schools in Szczecin
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 27-32, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przetwórstwo rybne, Rynek przetworów rybnych, Artykuły spożywcze, Konsumpcja
Fish processing, Fish products market, Foodstuffs, Consumption
Note
summ.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
Głównym założeniem projektu było przeprowadzenie działań promocyjnych o charakterze informacyjno-edukacyjnym, mających na celu podnoszenie świadomości stosowania odpowiednich zasad żywieniowych, uwzględniających w diecie produkty rybne. Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach sektorowego programu operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". W celu poinformowania młodzieży o planowanej kampanii promocyjnej do każdej szkoły uczestniczącej w projekcie dostarczono plakaty i ulotki informacyjne. Młodzież i rodzice otrzymali również wydrukowane materiały promocyjno-edukacyjne o bardzo wysokim poziomie graficznym. Zasadniczą częścią projektu było przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, polegającej na zaprezentowaniu multimedialnej prelekcji w 60 oddziałach szkolnych szkół gimnazjalnych z terenu Szczecina. Prezentacja na wysokim poziomie merytorycznym, odpowiednim dla młodzieży, dotyczyła konieczności wzbogacania codziennego jadłospisu w ryby i produkty rybne. Po zakończeniu szkolenia wśród dzieci i ich rodziców przeprowadzona została ankieta nt. kształtowania się tendencji żywieniowych w tej grupie mieszkańców Szczecina.(fragment tekstu)

It execute the questionnaire research on local market of fish, evaluating the consuming level at young people from super-basic schools in Szczecin. It make public the low level of average consuming , despite that as it exert, average inhabitant, equal young as well as adult, likes fish. Substantiation is relatively high price of fish to other groups of food. The supply level on fish market they have evaluated as good. In home menu, especially it is preferred marine fish. Research have exerted average level of knowledge of adult society in range of dietetics of fish product. It indicate on necessity of farthest conduct of educational action in this range.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kołodziejczyk M. 2007. Spożycie ryb i przetworów rybnych w Polsce - analiza korzyści i zagrożeń. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 58 (1), 287-294.
  2. Kuzebski E. 2007. Trzy lata po akcesji Polski do UE - rybołówstwo i przetwórstwo ryb, w: Ekonomiczne i społeczne przesłanki dalszego rozwoju rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Polski w Unii Europejskiej. Materiały konferencji, Warszawa 2007. Warszawa, ALMAMER WSE, 131-148.
  3. Makarewicz-Wujec M., Kozłowska-Wojciechowska M. Ryby, http://www.resmedica.pl/archiwum/ zdart129811.html, dostęp dn. 10.01.2010 r.
  4. Parzuchowski L. 2009. Na ryby... Nowe Życie Gosp. 6-7, I-III.
  5. Pieńkowska B. 2008. Spożycie ryb. Rynek Ryb. Stan i Perspektywy 9.
  6. Roczniki Statystyczne GUS. 2000-2004. Warszawa, GUS.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu