BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Mieczysław (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Janulewicz Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Wykorzystanie analizy czynnikowej do oceny rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej
The Use of Factor Analysis for the Assessment of Socio-economic Development on the Local Scale
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 15-23, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Rozwój lokalny, Analiza czynnikowa, Konkurencyjność
Local development, Factor analysis, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Praca prezentuje przyczyny wyodrębnienia wiedzy z zakresu rozwoju społeczno- gospodarczego z ogólnego pojęcia rozwoju lokalnego. Autorzy przedstawiają metody i narzędzia, które mogą być użyte przez władze samorządowe do podniesienia pozycji konkurencyjnej (rozwoju społeczno-gospodarczego) jednostki. Syntetyczny indeks został opracowany dla wszystkich gmin woj. lubelskiego na podstawie Banku Danych Regionalnych, opisujących osiem następujących obszarów: cechy demograficzne ludności, dostępność usług zdrowotnych, jakość i dostępność usług oświatowych, dostępność usług kulturalnych, warunki pracy i bezpieczeństwa społecznego, warunki mieszkaniowe, potencjał gospodarczy oraz rozwoju przedsiębiorczości.(abstrakt oryginalny)

This paper analyses the reasons why knowledge about socio-economic development has been separated from general knowledge about local development. The authors present methods and tools which should be used by self-government authorities to improve competitiveness position (socio-economic development) of a unit. Synthetic index for all communes of Lubelskie Voivodeship has been formed on the base of statistical data collected by the Regional Data Bank, in eight different areas: population development, availability of health services, availability and quality of educational services, availability of cultural ser- vices, demographic and work conditions, life quality of local society.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M., Kształtowanie rozwoju lokalnego, Strategie rozwoju lokalnego, Tom II, Aspekty instrumentalne, red. nauk. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2003, s. 11-12.
  2. Broszkiewicz R. (red.), Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej, Wyd. AE we Wrocławiu, Prace Naukowe nr 821, Wrocław 1999.
  3. Deluga W., Rola administracji państwowej i samorządów w kreowaniu wizerunku miast, [w:] Strategie rozwoju lokalnego, red. nauk. M. Adamowicz, tom II, Aspekty instrumentalne, Wyd. SGGW, Warszawa 2003, s. 258,.
  4. Dołęgowski T., Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, Monografie i Opracowania 505, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
  5. Janulewicz P., Konkurencyjność gmin na przykładzie województwa lubelskiego, [w:] Polityka ekonomiczna, red. nauk. J. Sokołowski, M. Sokołowski, Wyd. UE we Wrocławiu 2011, s. 234-245.
  6. Janulewicz P., Ranking gmin województwa lubelskiego na podstawie rozwoju społecznego, Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, Zeszyt 542, Część II, Warszawa 2009, s. 965.
  7. Strahl D., Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 2003, nr 979.
  8. Strahl D., Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 33.
  9. Strahl D., Porównanie regionów o różnym poziomie konkurencyjności, [w:] Konkurencyjność miast i regionów, red. nauk. Z. Szymula, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
  10. Sztemberg-Lewandowska M., Analiza czynnikowa, [w:] E. Gantar, M. Walesiak (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu