BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Królikowski Zenon (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wydatki na hotele i restauracje, kulturę i rekreację w gospodarstwach domowych w latach 1998-2008
Expeditures of Households on Restaurants and Hotels, Recreation and Culture in 1998-2008
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 43-52, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Wydatki gospodarstw domowych, Hotelarstwo, Usługi hotelowe, Rekreacja
Household expenditures, Hotel industry, Hotel services, Recreation
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest poznanie wydatków gospodarstw domowych na dobra i usługi związane z turystyką. Badaniem objęto wydatki na restauracje i hotele, rekreację i kulturę, łączność i transport w gospodarstwach domowych ogółem, pracowników, gospodarstw osób pracujących na własny rachunek i emerytów w latach 1998-2008. Uwagę skupiono na poziomie i dynamice wymienionych kategorii wydatków. (...)Prezentujemy analizę wybranych kategorii wydatków gospodarstw domowych w okresie 10 lat. Uwagę kierujemy na kwoty przeznaczane przez członków gospodarstw domowych ogółem, gospodarstw domowych pracowników najemnych, pracujących na własny rachunek i gospodarstw domowych emerytów na potrzeby transportowe, łączność, rekreacje i kulturę, a także na restauracje i hotele. Sądzimy, że te grupy - kategorie wydatków istotnie powiązane są z aktywnością turystyczną. Zbadanie kierunku i dynamiki niektórych grup wydatków w gospodarstwach domowych będzie przydatne dla analizy znaczenia turystyki i rekreacji w gospodarce krajowej i gospodarce globalnej obecnie i w przyszłości. (fragment tekstu)

The marketable character of economy is favourable to the changes of structure of expenses households on the socio-economical groups. The liberalism of democratic state pemits population to realize consumptive needs, they which limited are the available incomes. The article shows the changes in consumption in market economy. It presents the dynamics of changes average monthly expenses per capita (on person) on culture and recreation as well as hotels and restaurant in summers 1998-2008. Ekspenses on tourism enlarge more quickly in comparison to expenses totality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2005 r. Informacje i opracowania statystyczne. 2006. Warszawa, GUS, 7-20.
 2. Kramer J. 1997. Konsumpcja w gospodarce rynkowej. Warszawa, Pol. Wydaw. Ekon. 14, 15.
 3. Panasiuk A. 2001. Turystyka. Zarys wykładu. Szczecin, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 11.
 4. Przecławski K. 1986. Humanistyczne podstawy turystyki. Warszawa, Instytut Turystyki, 20.
 5. Rocznik Statystyczny RP 2000. 2000. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 184, 187.
 6. Rocznik Statystyczny RP 2002. 2002. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 194, 197.
 7. Rocznik Statystyczny RP 2004. 2004. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 294, 297.
 8. Rocznik Statystyczny RP 2006. 2006. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 297, 300.
 9. Rocznik Statystyczny RP 2008. 2008. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 292, 295.
 10. Rocznik Statystyczny RP 2009. 2009. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 300, 303, 696.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej. DzU z 2010 r., nr 3, poz. 14.
 12. Stachak S. 2006. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa, Książka i Wiedza, 171.
 13. Terminologia turystyczna: Zalecenia WTO. 1995. Warszawa, Instytut Turystyki, 3
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu