BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kondycja gospodarstw domowych : I kwartał 2012
The State of the Households 1st Quarter of 2012
Source
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2012, nr 78, 33 s., rys., tab., zał.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Badania ankietowe, Oszczędności gospodarstw domowych
Households, Questionnaire survey, Household savings
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na początku 2012 r. zanotowano znaczne pogorszenie nastrojów polskich gospodarstw domowych. Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) zmniejszył się o ponad 8 pp. (po spadku o ok. 6 pp. w poprzednim kwartale). Wartość wskaźnika "przebiła" najniższy poziom zanotowany w trakcie kryzysu lat 2008-2009. Zarysowała się wyraźna tendencja spadkowa nastrojów. Pogorszenie nastrojów jest w dużej części związane ze znacznym wzrostem obaw przed pogłębieniem się kryzysu zadłużeniowego w strefie euro (szersza interpretacja obaw przed kryzysem poniżej). Pogorszeniu uległy wszystkie składowe Wskaźnika Kondycji Gospodarstw Domowych IRGKGD, jak i również większość sald odnoszących się do analizowanych w ankiecie obszarów. W największym stopniu do pogorszenia wskaźnika IRGKGD przyczyniły się pesymistyczne oceny odnośnie do ogólnej sytuacji gospodarczej w nadchodzącym roku (spadek o ok. 12 pp.). Prognozy odnośnie do przyszłej sytuacji finansowej pogorszyły się o ok.10 pp.; a obawy przed bezrobociem wzrosły o ok. 8 pp. Oceny odnośnie do zdolności do oszczędzania pogorszyły się w nieco mniejszej skali (tj. o ok. 3,5 pp.). O ile jeszcze przed kwartałem ocenialiśmy, że możliwa jest stabilizacja nastrojów na poziomie -42-44 pp. to obecnie zarysowała się wyraźna tendencja spadkowa wskaźnika IRGKGD. Może to wpłynąć negatywnie na konsumpcję prywatną w najbliższych kwartałach, zresztą już w IV kw. 2011 r. zanotowano znaczne spowolnienie dynamiki konsumpcji gospodarstw domowych. (fragment tekstu)

In early 2012, there was a significant deterioration of sentiments of Polish households. The IRGSGH Household Condition Indicator (IRGKGD) decreased by more than 8 pp. (after a decline of about 6 pp. in the previous quarter). The value of the indicator broke through the lowest level recorded during the crisis of 2008- 2009. The is observed clear downward trend of sentiments. Deterioration of the sentiment is' largely associated with a significant increase of fears of a deepening debt crisis in the euro area (wider interpretation of the concerns of the crisis below). All components of the IRGKGD Household Condition Indicator have deteriorated, as well as most of the balances relating to the areas analyzed in the survey. The greatest contribution to the deterioration of the IRGKGD indicator come from pessimistic assessments regarding the overall economic situation in the coming year (a decrease of about 12 pp.). Forecasts regarding the future financial position deteriorated by about 10 pp., and the fear of unemployment rose by about 8 pp. Assessment regarding the ability to save deteriorated in a slightly smaller scale (i.e. by about 3.5 pp.). While in the previous quarter, we assessed that it is possible to stabilize the sentiments at level of - 42-44 pp. now there is outlined a clear downward tendency of the IRGKGD indicator. This may negatively affect private consumption in the coming quarters, in fact, already in the fourth quarter of 2011, there was a significant slowdown in household consumption (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3239
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu