BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brelik Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Tomaszewski Marek (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Wybrane determinanty kształtujące współpracę innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z jednostkami PAN i szkołami wyższymi na terenie Polski Północno-Zachodniej
Selected Determinants forming Innovative Partnership of Traditional Industrial Companies with Units of Polish Academy of Sciences and Universities in North-western Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 50-61, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Współpraca, Innowacje, Szkolnictwo wyższe
Cooperation, Innovations, Higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie wpływu wybranych determinant na nawiązanie współpracy innowacyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłowymi z Polski północno-zachodniej a jednostkami PAN i szkołami wyższymi. Kwestionariusze ankietowe, na podstawie których przeprowadzono dalsze obliczenia, wysłano do przedsiębiorstw przemysłowych, z terenu województw: lubuskiego i zachodniopomorskiego. Wypełnione kwestionariusze ankietowe odesłało 1274 przedsiębiorstw przemysłowych, spośród których 576 wykazało podjęcie kooperacji innowacyjnej. Determinanty, które wpływają na nawiązanie współpracy innowacyjnej z jednostkami PAN i szkołami wyższymi podzielono na jedenaście grup. Były to: wielkość przedsiębiorstwa, charakter własności przedsiębiorstwa, przychody w ostatnich trzech latach, koniunktura w sektorze, poziom kwalifikacji personelu, zasięg sprzedaży, odległość od aglomeracji rynku zbytu, sektor odbiorcy, odległość od uczestników sieci dostaw (konkurenta, dostawcy i odbiorcy), relacje z innymi uczestnikami sieci dostaw oraz poziom wykorzystywanych technologii. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano 25 modeli statystycznie istotnych, które zostały szczegółowo opisane w artykule.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the impact of selected macro social determinants for innovative cooperation between industrial enterprises and scientific and research units of Polish Academy of Sciences and universities in northwest Poland. Survey questionnaires were sent to all industrial enterprises in Lubuskie and West Pomeranian Voivodeships, which were mentioned in one of the online contact databases. Completed survey questionnaires were sent back by 1274 industrial enterprises, of which 576 showed the introduction of cooperation innovation. Determinants that affect innovation cooperation with PAS units and universities are divided into eleven groups: the size of business, the nature of ownership of a company, revenues in the last three years, the situation in the sector, the level of qualification of the staff concerned, the extent of sale, the distance from metropolitan market, sector, the distance from the supply network participants (competitor, supplier and recipient), relationships with other participants in the supply network and the level of technology used. As a result of the conducted studies, 25 statistically significant models were obtained, which were described in detail in the article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-226.htm.
  2. Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, pod red. A. H. Jasińsiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000, s. 15.
  3. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 28.
  4. Nauka i technika w roku 2007, GUS, Warszawa 2009.
  5. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 19-23.
  6. Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011, s. 49.
  7. Welfe A., Ekonometria. Wydanie trzecie, PWE, Warszawa 2003, s. 76.
  8. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Podręcznik, Oslo
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu