BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Białowolski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kondycja gospodarstw domowych : II kwartał 2010
The State of the Households 2nd Quarter of 2010
Source
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2010, nr 71, 36 s., rys., tab., zał.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Oszczędności gospodarstw domowych, Badania ankietowe
Households, Household savings, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wskaźnik pokazujący zmiany obecnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych uległ w II kwartale 2010 r. poprawie po raz trzeci z rzędu, co może być już odczytane jako definitywne przełamanie trendu spadkowego obserwowanego w okresie od II kwartału 2008 do III kwartału 2009. Wartość wskaźnika syntetycznego dla tego pytania wzrosła znacząco - o 6,5 pp. Za wzrost wartości wskaźnika w znacznej mierze odpowiada poprawa sytuacji na rynku pracy - zahamowanie wzrostu bezrobocia i przerwanie spadku realnej dynamiki płac. Poprawa nastrojów w obszarze sytuacji finansowej widoczna jest w szczególnym stopniu w grupie respondentów w wieku 16-29 lat, a także w grupie gospodarstw domowych o dochodach na osobę w okolicy średniej (751 - 1000 PLN).(fragment tekstu)

The balance concerning change of the current financial situation of households improved in the 2nd quarter of 2010. It was the third consecutive improvement and it might be perceived as a reversion of a downward tendency observed between 2nd quarter 2008 and 3rd quarter 2009. The value of the synthetic indicator for this question rose significantly - by 6.5 pp. The increase was mainly a result of an improvement on the labour market - decline in the unemployment rate but also a reversion in the negative dynamics of real wages. The improvement with respect to the financial situation was mainly a result of opinions of respondents from young age groups (16 - 29 years old), but also due to better perception of household's situation among respondents with per capitajncomes close to the average (751 - 1000 PLN). (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3239
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu