BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyszkowska Zofia (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Analiza porównawcza wybranych przedsiębiorstw Agencji Nieruchomości Rolnych
Comparative Analysis of Selected Companies of the Agricultural Property Agency
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 183-194, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Kondycja finansowa, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Analiza porównawcza, Hodowla zwierząt, Sytuacja finansowa
Financial condition, Estimation of enterprises financial condition, Comparative analysis, Animal husbandry, Financial situation
Note
summ.
Company
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstract
Celem pracy było porównanie sytuacji finansowej 12 spółek strategicznych hodowli zwierząt gospodarskich ANR wybranych spośród 21 spółek i wskazanie ich szans rozwoju. Sytuację finansową spółek oceniano na podstawie ich sprawozdań finansowych obejmujących lata 2006-2008, korzystając z analizy porównawczej. Ocenie poddano strukturę majątku trwałego i obrotowego, wskaźniki płynności bieżącej, szybkiej i gotówkowej, rotację należności, zobowiązań i zapasów oraz rentowność przychodów.(fragment tekstu)

The aim of this article is to show financial situation in strategic companies of the Agricultural Property Agency concerning farm animal husbandry. In the estimation there were used basic financial reports from 3 years shown in the National Court Register. There were chosen 12 companies to analysis. The standard of chosen index numbers to the estimation indicates that the companies have means for development and realization statutory aims.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gabrusewicz W. 2005. Podstawy analizy finansowej. Warszawa, PWE, 41.
  2. Pomykalska B., Pomykalski P. 2007. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa, PWN, 12-13.
  3. Sierpińska M., Jachna T. 2004. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa, PWN, 26-27.
  4. Siudek T. 2006. Wybrane zagadnienia z finansów. Warszawa, Wydaw. SGGW, 177.
  5. Wyszkowska Z. 1996. Wybrane elementy wskaźnikowej analizy finansowej na przykładzie przedsiębiorstw rolniczych. Rozpr. ATR Bydg. 78, 31-34.
  6. Wyszkowska Z. 2009. Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie przemian systemowych. Bydgoszcz, Wydaw. UTP, 15.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu