BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kondycja gospodarstw domowych : III kwartał 2010
The State of the Households 3rd Quarter of 2010
Source
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2010, nr 72, 36 s., rys., tab., zał.
Keyword
Oszczędności gospodarstw domowych, Bezrobocie, Gospodarstwa domowe, Sytuacja finansowa
Household savings, Unemployment, Households, Financial situation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wskaźnik pokazujący zmiany obecnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych uległ w III kwartale 2010 r. nieznacznemu pogorszeniu (o ok. 1,2 pp.). Po oczyszczeniu wskaźnika z wahań krótkookresowych nadal jednak utrzymuje się jego tendencja wzrostowa. Zmniejszenie surowego wskaźnika nastąpiło po znacznej jego poprawie w ostatnich trzech kwartałach (o ok. 10 pp.), a w szczególności w poprzednim badaniu (poprawa o 6,5 pp.). Bieżący spadek może więc wynikać z wahań sezonowych lub oznacza korektę być może nadmiernie optymistycznych opinii w poprzednim badaniu. (fragment tekstu)

The balance concerning change of the current financial situation of households slightly decreased in the 3rd quarter of 2010 (by about 1.2 pp.). However smoothed indicator, still maintains its upward trend. Reduction of the raw indicator followed a substantial improvement in the last three quarters (approx. 10 pp.), and in particular in the previous survey (improvement by 6,5 pp.). This decline may therefore be due to seasonal fluctuations or correction of overly optimistic opinion in the previous survey. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3239
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu