BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drobny Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Ekonomia personalistyczna jako próba reorientacji ekonomii
Personalist Economics as an Attempt at Economics Reorientation
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 142-153, bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Ekonomia
Economics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest metanaukowym rozważaniem nad problemem skuteczności ekonomii w zakresie wyjaśniania zjawisk ekonomicznych oraz konieczności jej przeorientowania w obliczu niemożności poradzenia sobie z przewidzeniem i wyjaśnieniem współczesnego kryzysu finansowego i jego konsekwencji. Artykuł stanowi też próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ekonomia personalistyczna dokonuje przeorientowania ekonomii i jakie wynikają z tego konsekwencje dla ekonomii jako nauki. Szukając odpowiedzi na to pytanie, w pierwszej kolejności autor wskazuje na powody, dla których konieczna jest reorientacja ekonomii, następnie charakteryzuje człowieka-osobę jako kierunek ekonomii personalistycznej oraz konsekwencje reorientacji ekonomii w kierunku personalistycznym.(abstrakt oryginalny)

The article methatheoretically considers the problem of economic efficiency in explaining economic phenomena and the need for reorientation of economics in the face of inability to cope with the predicting and explaining the contemporary financial crisis and its consequences. The article is an attempt to answer the question of how the personalistic economy reorients the economy and what the consequences result for the economy as a science. Looking for an answer to this question in the first place the author points to the reasons why it is necessary to reorient the economy, and then characterizes a person, as the direction of the personalist economy and the consequences of reorientation of the economy towards a person.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bernake B., Implications of the Financial Crisis for Economics, przemówienie wygłoszone na konferencji współsponsorowanej przez Center for Economic Policy Studies i Bendheim Center for Finance, Princeton University, Princeton, New Jersey, 24 września 2010 r, [online] http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20100924a.htm.
 2. Błąd antropologiczny, A. Maryniarczyk, K. Stępień (red.), PTTA, Lublin 2003.
 3. Blaug B., Ugly Currents in Modern Economy, "Options Politiques", vol.18, no.17, September
 4. Boecjusz A.M.S., Przeciw Eutychesowi i Nestoriuszowi, [w:] tenże, Traktaty teologiczne, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001.
 5. Burgos J.M., Personalizm, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2010.
 6. Colander D., Föllmer H., Haas A., Goldberg M., Juselius K., Kirman A., Lux T., Sloth B., The Financial Crisis and the Systemic Failure of Academic Economics, Discussion Papers 09-03, University of Copenhagen. Department of Economics, 2009.
 7. Danner P.L., O'Boyle E.J., Personalist Economics is Human Economics Because it Puts the Human Person at the Center of Economic Affairs, Forum for Social Economics, Volume 29, Issue 1.
 8. Davis J.B., Individuals and Identity in Economics, Cambridge University Press, 2011.
 9. Davis J.B., The Theory of the Individual in Economics: Identity and Value, Routledge, Londyn 2003.
 10. Fine B., Milonakis D., From Economics Imperialism to Freakonomics, Routledge, London and New York 2010.
 11. Keen S., Debunking Economics, Zed Books, London/New York 2011.
 12. Krąpiec M.A., Człowiek jako osoba, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005.
 13. Krugman P., Powrót recesji. Kryzys roku 2008, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 14. Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 15. Lawson T., Reorienting Economics, Routledge, New York 2006.
 16. Lawson T., The Current Economic Crisis: Its Nature and the Course of Academic Economics, "Cambridge Journal of Economics" 2009.
 17. Marshall A., Zasady ekonomiki, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1925.
 18. Maryniarczyk A., Metafizyka osoby w: Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka, P.S. Mazura (red.), Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
 19. Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 20. Snowdon B., Vane H.R., Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.
 21. Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2000.
 22. Wprowadzenie do filozofii, M. Krąpiec i in. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
 23. Żurkowska G., Nietransparentność świata jako problem metafizyczny, [w:] Nauka a metafizyka, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu