BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajda-Kantorowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Koszty bankructwa państwa
Costs of Sovereign Default
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 154-162, tab., rys,. bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Bankructwo, Państwo, Restrukturyzacja, Koszty
Bankruptcy, State, Restructuring, Costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kryzys zadłużenia w strefie euro na nowo ożywił dyskusję na temat potencjalnych kosztów, ewentualnie korzyści, ogłoszenia bankructwa przez państwo. W tym kontekście jednak uwarunkowania potencjalnego bankructwa znacznie różnią się od tych przeanalizowanych przez C. Reinhard i K. Rogoffa. Jest wysoce prawdopodobne, że "tym razem jest inaczej" - po raz pierwszy w historii ryzyko bankructwa państwa dotyczy krajów o wysokim poziomie rozwoju. Celem opracowania jest analiza argumentów za podjęciem i przeciw podjęciu decyzji o bankructwie państwa na podstawie doświadczeń niezależnych państw w latach 80. i 90. Przeprowadzona analiza sugeruje, że koszty bankructwa państwa zazwyczaj są mniejsze, niż to wynika z obaw przedstawicieli krajów zagrożonych bankructwem.(abstrakt oryginalny)

The debt crisis in the eurozone again revived the debate about the potential costs or benefits of sovereign default. In this context, however, conditions of potential state default are very different from those studied by C. Reinhard and K. Rogoff. It is highly probable that "this time is different" - for the first time in the history the risk of sovereign default concerns countries with a high level of development. The aim of this paper is to analyze the arguments for and against the decision of sovereign default based on the experience of independent states in the 80s and 90s. The analysis suggests that the costs of sovereign default are usually lower than it results from the anxiety of the representatives of the countries threatened by default.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Borenstein E., Panizza U., The costs of sovereign default, IMF Staff Papers, 56, October 2009, www.imf.org, s. 683-741; dost. 26.03.2013.
 2. Das U.S., Papaioannou M.G., Trebesch C., Sovereign Debt Restructurings 1950-2010; Literature Sur- vey, Data, and Stylized Fact, IMF Working Paper WP, 12, 203, www.imf.org, August 2012, dost. 26.03.2013.
 3. De Paoli B., Hoggart G., Saporta V., Cost of sovereign default, Bank of England, Financial Stability Paper no 1, July 200.
 4. Eurostat, Real GDP growth rate-volume, www.epp.eurostat.ec.europa.eu , dost. 26.03.2013.
 5. Gelos R.G., Sahay R., Sandleris G., Sovereign Borrowing by Developing Countries: What Determines Market Access?, February 2008, http://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2 F%2Fwww.utdt.edu%2Fdownload.php%3Ffname%3D_120474059375424900.pdf;h=repec:udt:wpbsdt:2008-02, February 2008., dost. 26.03.2013.
 6. Hatchondo J.C., Martinez L., Sapriza H., The Economics of Sovereign Defaults, "Economic Qualerly Review", Vol. 93, no. 2, Spring 2007, s. 163-187.
 7. Mentzen S., Koszty długu publicznego i bankructwa państwa, ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI, EKONOMIA XLIII, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Ekonomia XIII, nr 1/2012, 1 (2012), s. 77-89, www.aunc.ekonomia.umk.pl/Pliki/2012/06_Mentzen.pdf, dost. 26.03.2013.
 8. Reinhart C., Default, currency crisis, and sovereign credit ratings, MPRA Paper No. 13917, 10 March, 2002, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13917/, dost. 25.03.2013.
 9. Reinhart C.M., Rogoff K.S., This Time Is Different. Eight Century of Financial Folly, Princeton University Press, October 2009,Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 10. Reinhart C.M., Rogoff K.S., Growth in a Time of Debt, "American Economic Review", Vol. 100, No. 2, 2010, 573-578.
 11. Reinhart C.M., Rogoff K.S., This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises, Cambridge Massachusetts: National Bureau of Economic Research Working Paper No. 13882, 2008, www.nber.org, dost. 26.03.2013.
 12. Tomz M., Wright M.L.J., Do Countries Default in "Bad Times"?, Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper Series, Working Paper No. 17, May 2007, http://www.frbsf.org/publications/economics/papers/2006/wp07-17bk.pdf, s. 21.
 13. Wright M.L.J., The Theory of Sovereign Debt and Default, April 18, 2011; www.econ.ucla.edu, dost. 26.03.2013.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu