BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gawrycka Małgorzata (Politechnika Gdańska), Szymczak Anna (Politechnika Gdańska)
Title
Zmiana struktury dochodów w Polsce w relacji kapitał-praca z uwzględnieniem sektorów gospodarki narodowej
Change of Income Framework in Capital-labour Scheme in Poland, Including the Sector of National Economy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 174-183, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Dochody, Gospodarka narodowa, Zatrudnienie, Zmiany strukturalne
Income, National economy, Employment, Structural changes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dynamiczne zmiany strukturalne dokonujące się w gospodarce polskiej, dążącej do osiągnięcia rozwoju zbliżonego do gospodarek najbardziej rozwiniętych UE i związana z tym zmiana w zatrudnieniu oraz zaangażowaniu kapitału w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej skłaniają do podjęcia badań dotyczących zmian relacji dochodowych w układzie kapitał-praca w poszczególnych sektorach gospodarki i porównania tych struktur ze wzorcem. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zróżnicowania udziału pracy w dochodzie narodowym w układzie sektorowym w latach 1997-2010 oraz porównanie zaobserwowanych struktur ze strukturą charakteryzującą gospodarkę ogółem. Zgromadzony materiał źródłowy umożliwił przeprowadzenie analizy porównawczej i zbadanie zmian w udziale pracy w dochodzie narodowym oraz porównanie struktur z przyjętym wzorcem(abstrakt oryginalny)

Dynamic structural transformation of Polish economy is part of the process of achieving the level of progress of more developed EU economies. Shifts in both employment and capital incorporation in particular sectors of national economy that follow this transformation have mobilized research of the changing income correlation in the capital-labour scheme for particular economy sectors so that the observations can be compared with the standard model. Consequently, the aim of the following paper is to examine the differentiation of labour share in national income in sector framework for the period 1997-2010. The observed structures are also compared with the general framework of the national economy. The collected source data allowed performing a comparative analysis as well as investigating changes in labour share in the national income and confronting them with the standard model(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bentolila S., Saint-Paul G., Explaining Movements in the Labour Share, "Journal of Macroeconomics", No 3 Issuse 1, 2003.
 2. Gawrycka M., Szymczak A., Udział pracy w dochodzie narodowym w Polsce z uwzględnieniem województw, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice (maszynopis) 2012.
 3. Gomme P., Rupert P., Measuring Labor's Share of Income, "Policy Discussion Papers" Federal Reserve Bank of Cleveland 2004.
 4. Harrison A.E., Has Globalization Eroded Labor's Share? Some Cross-Country Evidence. University of California at Berkeley and NBER, Berkeley 2000.
 5. Kawa P., Teoretyczne i empiryczne ujęcie zależności między produktywnością a poziomem i zróżnicowaniem płac i dochodów, [w:] Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2010.
 6. Mrówczyńska-Kamińska A., Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce, www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2008_T5(20)_s96.pdf)
 7. Prognoza stanu zatrudnienia w OECD na rok 2012, OECD Employment Outlook 2012.
 8. Rocznik Statystyczny Międzynarodowej, GUS 2012, Warszawa 2013.
 9. Roczniki Statystyczne RP (1998, 2011), GUS, Warszawa.
 10. Roczniki Statystyczne, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, dok. elektroniczny http://www.mg.gov.pl.
 11. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, Raport Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www. bip.minrol.gov.pl/.../FileRepozytoryShowImage, Warszawa 2007.
 12. Stattev S., Raleva S., Bulgarian GDP Structures - Convergence with the EU, "South-Easten Europe Journal of Economics", Vol. 2, 2006.
 13. Wojtyna A., Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB, [w:] Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu