BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bliźniuk Grzegorz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Chmielewski Mariusz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Gzik Tomasz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Kasprzyk Rafał (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Koszela Jarosław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Najgebauer Andrzej (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Spójność informacji o historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych
Consistency of information about the history of the patient's treatments in heterogeneous infrastructure of electronic health records
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 505-522, rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Dokumentacja medyczna, Systemy informatyczne, Bazy danych, Medycyna, Dane medyczne
Medical records, Computer system, Databases, Medicine, Medical data
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie jest powiązane przyczynowo z zamieszczoną w niniejszej publikacji pracą, w której przedstawiono główne uwarunkowania dotyczące interoperacyjności zapisów w rekordach medycznych. Kolejnym krokiem na drodze do uzyskania efektywnego wspomagania procesu medycznego na bazie komputerowych ścieżek klinicznych jest odpowiednie wyszukiwanie i interpretacja danych w celu ich korelacji z poszczególnymi krokami w ścieżce. Na tej podstawie możliwe jest zbudowanie właściwych mechanizmów wspomagania decyzji medycznych wykorzystywanych w procesie diagnozy, terapii i rehabilitacji. Jak wspomniano w pracy Interoperacyjność zapisów historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych, zapewnienie wskazanych powyżej możliwości jest uwarunkowane sprawnym działaniem systemu udostępniającego repozytorium komputerowych ścieżek klinicznych (tzw. RSK) oraz historii ich wykonania (tzw. hurtowni procesów), wraz z efektywnymi mechanizmami zapewnienia ich interoperacyjności z systemami EHR. Konieczne jest ponadto szybkie przeprowadzanie odpowiedniej analizy semantycznej pozyskiwanych danych i właściwe umieszczanie ich w przestrzeni decyzyjnej odnoszącej się do procesu leczenia6. Dotyczy to sytuacji, kiedy te same informacje medyczne są zapisywane wielokrotnie w różnych miejscach. Oznacza to, że dla zapewnienia spójności prezentacji informacji konieczne jest odpowiednie ich odfiltrowanie i ustalenie istotności poszczególnych węzłów informacyjnych w sieci systemów EHR, z którym współpracuje system ścieżek klinicznych.(fragment tekstu)

Consistent delivery of medical records for patients, doctors, and others, it is possible i.a. by providing opportunities to carry out "on the fly" adequate semantic analysis of data obtained from EHR systems and their proper place in the decision-making process regarding treatment. Often, the same medical information is stored in multiple places. This means that in order to ensure consistent presentation of information, it is necessary to filter out the relevant information, and determine the relevance of each information node in the EHR system network, which cooperates with the clinical pathways system. Analysis of connections between EHR systems on the network, conducted from the perspective of patient information, may be based on the achievements of research in social networks. On this basis it is possible to develop optimal methods for delivering relevant medical data for a specific description of the clinical path, based on knowledge of the data collected in different nodes of the EHR system network.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Baader F. et al., The Description Logic Handbook: Theory, Implementation and Applications, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 2. Bliźniuk G., Koncepcja implementacji warunków interoperacyjności systemu ścieżek klinicznych i elektronicznego rekordu pacjenta, "Biuletyn" Instytutu Systemów Informatycznych, nr 6, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2010, s. 1-10.
 3. Bliźniuk G. et al., Hurtownie procesów, "Studia Informatica" 2012, t. 33, nr 2A (105), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 112-127.
 4. (CDC) Centers for Disease Control and Prevention, International Classification of Diseases, Tenth Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM), National Center for Health Statistics, 2010.
 5. Chmielewski M., Ontology-based indirect association assessment method using graph and logic reasoning techniques. (Metoda oceny skojarzeń pośrednich w modelach semantycznych wykorzystująca techniki grafowe i wnioskowania), praca doktorska, Wydział Cybernetyki WAT, Warszawa 2012.
 6. Chmielewski M., Gałka A., Semantic battlespace data mapping using tactical symbology, "Advances in Intelligent Information and Database Systems" 2010, Springer, s. 157-168.
 7. Chmielewski M., Koszela J., Semantyczna integracja danych, w: Platformy integracyjne. Zagadnienia wybrane, red. T. Górski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 54-91.
 8. Chmielewski M., Koszela J., The concept of C4I systems data integration for planning joint military operations, based on JC3 standar, Proceedings of the Military Communications and Information Systems Conference MCC2008, Kraków, 22-24.09.2008.
 9. Freeman L. C., A set of measures of centrality based on betweenness, "Sociometry" 1977, vol. 40, s. 35-41.
 10. Freeman L. C., Centrality in Social Networks: Conceptual clarification, "Social Networks" 1979, vol. 1 (3), s. 215-239.
 11. Golub G. H., Van Loan C. F., Matrix Computations, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1996.
 12. Górski T., Architectural view model for an integration platform, "Journal of Theoretical and Applied Computer Science" 2012, vol. 6, no. 1, s. 25-34.
 13. Górski T., Projektowanie platform integracyjnych w architekturze zorientowanej na usługi, "Wiadomości Górnicze" 2012, nr 7-8, s. 407-417.
 14. Gzik T., Analiza rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do wspierania modelowania procesów wspomagania podejmowania decyzji medycznych, w: Raport z realizacji zadania 1 projektu POIG.01.03.01-00-145/08, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2009, s. 207-219.
 15. Gzik T., Kędzierski P., Koszela J., Hurtownie procesów i procesy dynamiczne jako narzędzia wspierające wspomaganie podejmowania decyzji medycznych, w: Modelowanie i zastosowanie komputerowych systemów medycznych, red. M. Cieciura, W. Olchowik, Vizja Press&IT, Warszawa 2009, s. 50-57.
 16. Kasprzyk R., Modele ewolucji systemów złożonych i metody badania ich charakterystyk dla potrzeb komputerowej identyfikacji potencjalnych sytuacji kryzysowych, praca doktorska, Wydział Cybernetyki WAT, Warszawa 2012.
 17. Kleinberg J. M., Authoritative Sources in a Hyperlinked Environment, "Journal of the ACM" 1999, vol. 46 (5), s. 604-632.
 18. Lignowska M., Nowicki T., Symulacyjna metoda badania procedur medycznych, w: Technologie informatyczne i ich zastosowania, red. A. Jastrebow, Politechnika Radomska, Radom 2010, s. 243-252.
 19. Newman M. E. J., The mathematics of networks, Center of the Study of Complex Systems, University of Michigan, Ann Arbor 2006.
 20. Nowicki T., Efficiency estimation of organization described by workflow model, w: Contemporary corporate management, red. K. Grzybowska, A. Stachowiak, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009, s. 87-100.
 21. Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08, red. G. Bliźniuk, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2010.
 22. Wasserman S., Faust K., Social Network Analysis: Methodology and Appplication, Cambridge University Press, Cambridge-New York 1994.
 23. Waszkowski R., Chodowska A., Popławski R., Automatyzacja procesów biznesowych jako element systemu wspomagania decyzji odpowiedzialny za sterowanie działań zgodnie z przyjętymi procedurami, w: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, red. J. Bertrandt, K. Lasocki, BELStudio, Warszawa 2012, s. 1208-1221.
 24. Wuchty S., Stadler P. F., Centers of complex networks, "Journal of Theoretical Biology" 2003, vol. 222, s. 45-53.
 25. http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_Suppl_XDW_Rev2-1_ TI_2011-10-03.pdf.
 26. http://www.ihtsdo.org/snomed-ct/.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu