BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hermaszewski Jarosław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie; Urząd Miasta i Gminy Sława)
Title
Sytuacja finansowa gminy a wybory bezpośrednie w gminach. Wstęp do badań
Financial Situation of a Commune vs. Local Elections. Introduction to the Study
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 218-227, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Demokracja, Wybory samorządowe, Analiza finansowa, Teoria wyboru publicznego
Democracy, Local election, Financial analysis, Public choice theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ekonomiczna teoria demokracji, będąca jednym z najważniejszych elementów teorii wyborów publicznych, wprowadza narzędzia ekonomiczne do analiz zjawisk społecznych i politycznych. Analizy ekonomiczne stają się podstawą procesów decyzyjnych, a badania zasad funkcjonowania państwa i zachowań wyborców mogą być mierzone wskaźnikami ekonomicznym. Skuteczność w wyborach samorządowych, w zgodnej ocenie wielu politologów i socjologów, zależy od wielu czynników społeczno-gospodarczych. Jednakże jak wskazuje A. Downs, wyborcy kierują się głównie interesem własnym. Czy tym interesem może być subiektywna ocena każdego wyborcy co do warunków życia w swojej gminie? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, jednak jest wiele przesłanek, które ten pogląd mogą potwierdzić(abstrakt oryginalny)

Economic theory of democracy, which is one of the most important elements of public choice theory, introduces economic tools into the analysis of social and political phenomena. Economic analyses are becoming the basis for decision making, and the studies of principles of state functioning and the behavior of voters can be measured by the economic indicators. Effectiveness in local government elections, in the consensus opinion of many political scientists and sociologists, depends on many socio-economic factors. However, Anthony Downs shows that voters are guided by self-interest. Can this business be a subjective assessment of every voter as to the standard of living in his community? The answer is not clear, but a lot of evidence confirms this view.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Boguszewski R., O wyborach samorządowych po obu turach głosowania, Komunikat z badań BS/171/2010, CBOS Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa 2010.
 2. Boguszewski R., Oceny działalności władz lokalnych, czyli co się zmieniło w naszych miejscowościach od ostatnich wyborów samorządowych, Komunikat z badań BS/127/2010, CBOS Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa 2010.
 3. Boguszewski R., Wybory samorządowe - znaczenie, zainteresowanie oraz deklaracje udziału w głosowaniu, Komunikat z badań BS/132/2010, CBOS Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa 2010.
 4. Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, Wyd. PWE, Warszawa 2003.
 5. Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wyd. PWN, Warszawa 1997.
 6. Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego, Oficyna WoltersKluwer business, Warszawa 2008.
 7. Jastrzębska M., Znaczenie bezzwrotnych środków zagranicznych jako źródeł finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2010, "Finanse Komunalne" nr 10/2011.
 8. Kulesza M., Słowo wstępne do drugiego wydania polskiego, [w:] D. Osborne, T. Gaebler, Rządzić inaczej - Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administracje publiczną, Wyd. Media Rodzina 2005.
 9. Lubińska T., Wstęp, [w:] Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2011.
 10. Michalak T., Ekonomiczna teoria demokracji Anthony'ego Downsa, [w:] Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, red. J. Wilkin, wyd. Scholar, Warszawa 2012.
 11. Młynarczyk A., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego a państwowy dług publiczny, "Finanse Komunalne" 1-2/2012.
 12. Patrzałek L., Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego okresie transformacji systemowej w Polsce, Wyd. AE, Wrocław 1996.
 13. Sawicka K., Założenia reformy finansów samorządowych i ich realizacja w ustawie o finansach publicznych, "Finanse Komunalne" nr 1-2/2012.
 14. Urbańczyk U., Metody analizy sytuacji finansowej, Wyd. Zapol, Szczecin 1997.
 15. Wilkin J., Teoria wyboru publicznego - homo oeconomicus w sferze polityki, [w:] Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, red. J. Wilkin, Wyd. Scholar, Warszawa 2012.
 16. Michalak T., Ekonomiczna teoria demokracji Anthony'ego Downsa, http://wpia.uni.lodz.pl/cms/pliki_upload/demokracja.pdf [dostęp: 6.02.2013].
 17. Kulesza M., Inwestycje samorządów na hamulcu, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,9228689,Inwestycje_samorzadow_na_hamulcu.html [dostęp: 6.02.2013].
 18. Swianiewicz P., Nadwyżka operacyjna, "Wspólnota", nr 15 z 15.04.2007, http://wspolnota.org.pl/artykul/788,nadwy %C5%BCka-operacyjna [dostęp: 6.11.2012].
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu