BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jantoń-Drozdowska Elżbieta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Majewska Maria (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Wpływ globalizacji na wzrost poziomu specjalizacji w międzynarodowej wymianie handlowej
The Impact of Globalization on a Higher Specialization Level in International Exchange of Goods
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 228-239, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Handel międzynarodowy, Dobrobyt, Globalizacja
International trade, Prosperity, Globalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania było pokazanie, że wzrost stopnia globalizacji gospodarki światowej prowadzi do pogłębienia i zmiany charakteru specjalizacji w handlu zagranicznym danego kraju. Efektem jest wzrost poziomu specjalizacji, zwłaszcza wewnątrzgałęziowej, co oznacza przesunięcie się kraju w stronę działalności o wyższej wartość dodanej i większą koncentrację struktury przemysłu poszczególnych gospodarek. Przeprowadzona w tej pracy analiza porównawcza krajów o różnych poziomach dochodów potwierdziła także, że zgodnie z literaturą przedmiotu wzrost poziomu specjalizacji znajduje odzwierciedlenie w uzyskiwanych przez badane gospodarki zyskach z handlu zagranicznego, co stanowi rezultat większej technizacji ich struktur podaży i popytu oraz pojawienia się korzyści skali(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to prove that high degree of world economy globalization leads to the deepening of specialization and thus to a higher concentration level of industry, reflected in a larger scale of intra-industry trade. This phenomenon is related with achieving relatively high added value from international trade. A comparative analysis of 48 countries divided into three groups according to their income level performed in the years 1995-2010 have confirmed the presence of considered regularities that are characteristic for subsequent stages of a country's economic development path, that means first an increasing diversification of the production and export structure, and then its subsequent and gradual decline(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bijak-Kaszuba M., Regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego a zmiany strukturalne zagranicznych obrotów towarowych kraju uczestniczącego (na przykładzie Polski), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 2. Bruelhart M., An Account of Global Intra-industry Trade, 1962-2006, "Research Paper Series Globalisation, Productivity and Technology of the University of Nottingham" 2008, nr 08.
 3. Budnikowski A., Zagrożenia związane z globalizacją i możliwości ich pokonywania, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH" 2000, nr 9.
 4. Economic Globalisation Indicators: "Intra-industry trade", OECD 2010.
 5. Grossman G.M., Helpman E., Comparative advantage and long-run growth, "American Economic Review" 1990, nr 80/4.
 6. Grubel H.G., Lloyde P. J., Intra-industry trade: the theory of measurement of intra-industry trade in differentiated products, Macmillan, London 1975.
 7. Jantoń-Drozdowska E., Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2006, nr 2.
 8. Jantoń-Drozdowska E., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Ars boni et aequi, Poznań 2009.
 9. Jantoń-Drozdowska E., Regionalna integracja gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1998.
 10. Krugman P., Intraindustry Specjalization and Gains from the Trade, "Journal of Political Economy" 1981, nr 89.
 11. Krugman P., New theories of trade among industrial countries, "AEA Papers and Proceedings" 1983, nr 73.
 12. Lall S., Exports of manufacturers by developing countries: emerging patterns of trade and location, "Oxford Review of Economic Policy" 1998, nr 14.
 13. Majewska-Bator M., Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2010.
 14. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa: teoria i mechanizm funkcjonowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 15. Report of the Secretary-General of UNCTAD. Development-led globalization: Towards sustainable and inclusive development paths, United Nations New York and Geneva 2011.
 16. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 17. Science, Technology and Industry Scoreboard: Innovation and growth in knowledge economies, OECD 2011.
 18. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 19. Yang X., Endogenous vs. exogenous comparative advantage and economies of specialization vs. economies of scale, "Journal of Economics, Zeitschrift für Nationalökonomie" 1994, nr 60/1.
 20. Yang X., Zhang D., Economic development, international trade, and income distribution, "Journal of Economics" 2003, nr 78/2.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu