BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jedlińska Renata (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Atrakcyjność inwestycyjna Polski - wybrane aspekty
Investment Attractiveness of Poland - Selected Issues
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 252-263, rys., bibliogr. 28 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Konkurencyjność, Gospodarka międzynarodowa, Atrakcyjność inwestycyjna
Competitiveness, International economics, Investing attractiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej przy wykorzystaniu różnorodnych wskaźników konkurencyjności międzynarodowej. Pozycja konkurencyjna danego państwa na płaszczyźnie międzynarodowej jest ściśle związana z atrakcyjnością kraju dla inwestorów zagranicznych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to show competitiveness of Polish economy in the world, using a variety of indicators of international competitiveness. The competitive position of a country at the international level is closely linked to the country's attractiveness for foreign investors.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy RM, Raport nr 46, Warszawa 2005.
 2. Biuletyn Informacyjny Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA (2011), nr 2/2011.
 3. Biznes Gazeta Prawna, dostęp: 10.01.2012.
 4. Błoński M., Miejsce Polski w międzynarodowym rankingu konkurencyjności gospodarek, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność Polski i Rosji, red M. Lipiec-Zajchowska, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
 5. Dane Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, http://www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/inwestycje_zagraniczne.
 6. Glikman P., Kontrowersje wokół kapitału zagranicznego w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 11-12.
 7. Gruszewska E., Wakuluk I., Napływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Polski - szanse rozwoju - scenariusze naprawcze; zif.wzr.pl.
 8. IMD World Competitiveness Yearbook, różne wydania.
 9. Klimat inwestycyjny w Polsce. Raport z badania zrealizowanego przez TSN Pentor, wrzesień 2011.
 10. Koszty zatrudnienia w Polsce rosną trzykrotnie szybciej niż w innych krajach UE, "Gazeta Prawna", 13.06.2008.
 11. Limański A., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju przyjmującego, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 3.
 12. Maślak E., Innowacyjność gospodarki jako czynnik warunkujący międzynarodową przewagę konkurencyjną w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Procesy przystosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, red. J. Schroeder, materiały konferencyjne, 26-27 września 2000 roku, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 13. Mączyńska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, "Ekonomista" 1999, nr 1-2.
 14. Misala J., Bukowski S., Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji, "Ekonomista" 2003, nr 5.
 15. Misala J., Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w świetle teorii wymiany międzynarodowej, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, Instytut Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2001.
 16. Narodowy Bank Polski na podstawie danych [www.paiz.gov.pl].
 17. Pangsy-Kania S., Innowacyjność polskiej gospodarki na tle procesów globalizacyjnych w gospodarce światowej, [w:] Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, red J. Rymarczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 18. Pilarska C., Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangers in the Context of Poland's Integration with the European Union, Argumneta Oeconomica Cracoviensia, Cracow University of Economics, Cracow 2001, nr 1.
 19. Praca w Europie Środkowej staje się coraz droższa, "Rzeczpospolita", 6.10.2006.
 20. Raport Ernst & Young publikowany corocznie na temat atrakcyjności inwestycyjnej w Europie (2011),http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/2011-Euroopean-attractiveness-survey.
 21. Raport European Attractiveness Survey 2011, dostęp: 08.01.2012.
 22. Raport Rady ds. Bezpieczeństwa Inwestycji Europejskich "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce są opóźnione w porównaniu z regionem", 26.04.2011.
 23. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 24. Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2005.
 25. The World Competitiveness Yearbook 1995. IMD Lausanne, World Economic Forum Geneva.
 26. Wilczyński R., Okresowa ocena koniunktury w gospodarce światowej, [w:] www.mofnet.gov.pl z 2003.06.02.
 27. Witkowski B., Rola BIZ w kształtowaniu polskiej gospodarki, [w:] Polska. Raport o konkurencyjności 2007. Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. A.M. Weresa, SGH, Warszawa 2007.
 28. Zielińka-Głębocka A., Podstawowe koncepcje i determinanty konkurencyjności, [w:] Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, red. A. Zielińskia-Głębocka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu