BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Znaczenie eksperymentu w metodologii nauk ekonomicznych
The Role of the Controlled Experiment in the Methodology of Economy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 287-298, rys., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Metodologia ekonomii, Ekonomia behawioralna
Economic methodology, Behavioral economics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest osadzenie eksperymentu w metodologii badań ekonomicznych. Prezentowane studium stanowi próbę połączenia podejścia ortodoksyjnego do konstruowania metody poznania w naukach ekonomicznych z podejściem heterodoksyjnym. Pierwsze nie traktuje ekonomii jako nauki eksperymentalnej, budując jej metodę na fundamencie hipotetyczno-dedukcyjnym. Drugie przypisuje kontrolowanemu eksperymentowi znaczenie narzędzia empirycznego, które może wzmacniać lub osłabiać potencjał wyjaśniający teorii ekonomicznych. Autor proponuje uznanie metod eksperymentalnych za narzędzie poznania w ekonomii, analogicznie jak w przypadku wnioskowania statystycznego.(abstrakt oryginalny)

The goal of the article is to propose the placement of the experiment within the cognition process in economic sciences. The study tries to comply the orthodox approach to cognition method with heterodox approach. First it does not treat economy as experimental science, building its method on hypothetically-deductive foundation. Second it attributes controlled experiments with features of the empirical tool, which can strengthen the explanatory potential of the economic theories. The author proposes to recognize experimental methods as a tool of cognition in economy, on the analogy of statistical inference.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Allais, M., Le Comportement de L'homme Rationnel Devant le Risque: Critique des Postulats et Axiomes de L'ecole Americane, Econometrica,1953, 21, s. 503-546.
 2. Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
 3. Bolton G.E., Bargaining and Dilemma Games: From Laboratory Data Towards Theoretical Synthesis, Experimental Economics, 1998, 1: 3, s. 257-281.
 4. Cross R., Duhem-Quine Thesis, Lakatos and the Appraisal of Theories in Macroeconomics, The Economic Journal, 1982, 92, s. 320-340.
 5. Czerwiński Z., Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa 1992.
 6. Fishburn P.C., Kochenberger G.A., Two-piece von Neumann - Morgenstern Utility Functions, Decision Sciences, 1979, 10, s. 503-518.
 7. Friedman M., Essay on the Methodology of Positive Economics, Chicago University Press, Chicago 1953.
 8. Fuchs V.R., From Bismarck to Woodcock: the "Irrational Pursuit of National Health Insurance, Journal of Law and Economics 1976, 19, s. 347-359.
 9. Hempel C.G., Oppenheim P., Studies in the Logic of Explanation, Pholosophy of Science, 1948, 15, s. 135-175.
 10. Hutchison T., The Significance and Basic Postulates of Economic Theory, 1938, (reprint z nowym wstępem), A.M. Kelley, New York 1960.
 11. Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory; Analysis of Decision under Risk, Econometrica, 1979, 47, s. 263-291.
 12. Knight F., The significance and Basic Postulates of Economic Theory. A Rejoinder, Journal of Political Economy, 1941, 49, nr 5 s. 750-753.
 13. Knight F., What is Truth in Economics, Journal of Political Economy, 1940, 48 nr 1, s. 1-32.
 14. Lakatos I., The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers, vol. 1, red. J. Worrall, G. Currie, Cambridge University Press (wyd. VIII 1999), Cambridge 1978.
 15. MacCrimmon K., Larsson R., Utility Theory: Axioms versus Paradoxes, [w:] M. Allais, O. Hagen (red.), The Expected Utility Theory and Allais Paradox, D. Riedel, Dordrecht 1979, s. 333-409.
 16. Machlup F., Methodology of Economics and Other Social Sciences, Academic Press, New York 1978.
 17. Mill J.S., Collected Works. A System of Logic Ratiocinative and Inductive, J.M. Robson (red.), Rout- ledge & Kegan, vol. 7 i 8, London 1973.
 18. Popper K., Logika odkrycia naukowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 19. Slovic P., Tversky A., Who Accepts Savege's Axiom, Behavioral Science, 1974, 19, s. 368-373.
 20. Smith V.L., Economics in the Laboratory, Journal of Economic Perspectives, 1994, 8; 1, s. 113-131.
 21. Smith V.L., Rational Choice: the Contrast between Economics and Psychology, [w:] V.L. Smith (red.), Bargaining and Market Behavior: Essays in Experimental Economics, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 22. von Mises L., Human Action: A Treatise on Economics, William Hodge, London 1949.
 23. von Neumann J., Morgenstern O., Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press (trzecie wydanie 1953), Princeton 1944.
 24. White L.H., The Methodology of "Human Action", Cato Journal, 1999, 19; 2, s. 210-214.
 25. Williams A., Attitudes toward Speculative Risk as an Indicator of Attitudes toward Pure Risk, Journal of Risk and Insurance, 1966, 33, s. 577-586.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu