BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamińska Teresa (Uniwersytet Gdański)
Title
Struktura branżowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych a kryzys finansowy
Economic Activity Structure of Foreign Direct Investment and Financial Crisis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 299-310, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Kryzys finansowy, Wskaźnik podobieństwa struktur
Foreign investment, Financial crisis, Index of similarity of structure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Lata 2007-2011 rozpoczęły się rekordowymi wartościami strumieni bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) zarówno w napływie do krajów goszczących, jak i w odpływie z krajów pochodzenia, a kończyły - według międzynarodowych statystyk - umiarkowanym ożywieniem po głębokim załamaniu w latach 2008-2010. Tak dotkliwy ilościowy wpływ kryzysu finansowego na strumienie i zasoby BIZ dla obu grup krajów stał się przesłanką do sprawdzenia, czy załamanie gospodarcze spowodowało również zmiany jakościowe w strukturze branżowej bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W tym celu przebadano strukturę branżową skumulowanych zasobów BIZ wybranych krajów Unii Europejskiej w roku 2007 i roku 2011, a do wnioskowania zastosowano względne wskaźniki podobieństwa struktury(abstrakt oryginalny)

The period 2007-2011 starts with the record levels of foreign direct investment flows (FDI) both inflowing to the host country and outflowing from the country of origin, and it ends - according to international statistics - with a moderate recovery after a deep slump in the years 2008-2010. So a severe quantitative impact of the financial crisis on FDI flows and stocks for both groups of countries has become a prerequisite to verify whether the economic downturn has also resulted in qualitative changes in foreign direct investment broken down by economic activity. To this end, FDI cumulative stocks by economic activities of selected countries of the European Union in 2007 and 2011 were tested, and the reasoning was based on the relative similarity structure indices.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Balance of Payments Manual - Fifth Edition, IMF, Washington 1993.
  2. Bell J., McNaughton R., Young S., Born - again global' firms, an extension to the' born global, "Journal of International Management", Vol.7/ Issue 3, Autumn 2001.
  3. Foriegn direct investment statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics, dostęp 2012-11-15.
  4. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.
  5. Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2007 roku, Warszawa 2008.
  6. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment - Third Edition, OECD, Paris 1996.
  7. OECD International Direct Investment Statistics 2013, OECD Publishing http://dx.doi.org/10.1787/idis-2013-en.
  8. Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, red. T. Kamińska i E. Babula, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
  9. Weresa M.A., Napiórkowski T., Polska. Raport o konkurencyjności "Edukacja jako czynnik konkurencyjności", Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
  10. World Investment Report 2005, UNCTAD, New York 2005, dostęp 2012-11-15.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu