BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska-Napora Ewa (Politechnika Opolska)
Title
Strategie łańcuchów dostaw i kształtowanie w nich wartości
Supply Chains Strategies and Development of Values in Them
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 28, s. 13-20, rys., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych
Keyword
Sieci logistyczne, Strategia logistyczna, Łańcuch dostaw
Logistic networks, Logistic strategies, Supply chain
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu zawarta została analiza możliwych do przeprowadzenia strategii łańcuchów dostaw. Równocześnie analizie poddane zostały możliwości tworzenia wartości w zależności od relacji: odległości pomiędzy węzłami w sieci logistycznej - stałość i zmienność popytu. Zakładając, że całość obserwacji przebiega w jednolitej przestrzeni określone zostały udziały poszczególnych kosztów (sprzedaż, magazynowanie, transport), co pozwoliło oszacować kierunki zmian w obszarze strategii dla polepszenia efektywności działań organizacji, a także szans i warunków dla wytworzonej wartości. Końcowym etapem pracy było określenie wpływu odległości pomiędzy elementami sieci, która byłaby optymalna do stworzenia określonej matrycy reguł, a jednocześnie dawałaby odpowiedź - rozwiązania transportowe. Opracowanie stanowi kompilację równorzędnych rozważań, które w uproszczonej formie mają dać odpowiedź na następujące pytania:
 1. Czym jest strategia łańcuchów dostaw?
 2. Jak można szacować poprawność realizowanej strategii przy założonych warunkach (odległość - popyt)?
 3. Na jakich zasadach można wkomponować w wybraną ze strategii łańcucha dostaw możliwość efektywnego tworzenia wartości? (abstrakt oryginalny)


The analysis of possible was contained stay to execution of the strategy of the chains of deliveries in the work. The possibilities of creating the value in dependence from the report were subjected the analysis simultaneously: the distance among knots in the logistic net-constancy and the change-ability of the demand. Lodging, that the whole of the observation runs in the uniform space the parts of individual costs (sale, storing, transportation)were qualified what let estimate the directions of changes in the area of the strategy for improvement the efficiency of the workings of the organization, and also chances and conditions for the produced value. The qualification of the influence of the distance was the final stage of the work among the elements of the net which would be optimum to the creation of the definite matrix of rules and the answer would give on forwarding solutions simultaneously. The study makes up the compilation of the equivalent considerations which in the simplified form have to give the answer:
 1. What is the strategy of the chains of deliveries?
 2. How one can estimate the correctness of the realized strategy near lodged conditions (the distance - the demand)?
 3. Can one put into a composition in the chosen from the strategy of the chain of deliveries possibility of effective creating the value on what principles? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barrow J.D. (2008), Księga nieskończoności, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 2. Ciesielski M., Długosz J.(red.), (2010), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa.
 3. Gell-Mann M. (1996), Kwark i Jaguar, Wydawnictwo CIS, Warszawa.
 4. Gołembska E. (red.), (2006), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa.
 5. Gołembska E. (2009), Logistyka w gospodarce światowej, CH Beck, Warszawa.
 6. Gołemska E., Kempny D. (2005), Witkowski J., Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym, PWN, Warszawa.
 7. Griffin R.W. (2002), Podstawy zarządzania organizacją, PWN, Warszawa.
 8. Mlodinow L. (2009), Matematyka niepewności, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 9. Kowalska-Napora E. (2006-1), Weryfikacja kosztowo-jakościowa programatorem działań w łańcuchu dostaw, "Logistyka", nr 5.
 10. Kowalska-Napora E. (2006-2), Funkcja strat jako weryfikator teorii oddziaływań w łańcuchu wartości, w Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, (red.) T. Sikora, Materiały V Konferencji Naukowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 11. Kowalska-Napora E. (2008), Diagnostyka zarządzania procesem, jako źródło innowacji, "Logistyka", nr 5.
 12. Kowalska-Napora E., Szołtysek J. (2009), W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, czyli na styku wieloznaczności strategii jakości, "Zarządzanie Jakością", nr 17-18.
 13. Kowalska-Napora E. (2010-1), Jakość informacji i jej wpływ na innowacje działań organizacji, [w:] Zarządzanie jakością, doskonalenie organizacji, (red.) T. Sikora, Materiały Konferencyjne, Tom II, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 14. Kowalska-Napora E. (2010-2), ABM w systemach logistycznych jako sposób na optymalizację procesów wytwarzania, [w:] Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, (red.) L. Kiełtyka, Difin, Warszawa.
 15. Kowalska-Napora E. (2010), Projektowanie procesów transportowych, "Eurologistics", sierpień-wrzesień, nr 4/ (59).
 16. Kowalska-Napora E., Budzik R. (2010), Zarządzanie procesami logistycznymi a infrastruktura logistyczna, "Logistyka", nr 4, lipiec-sierpień, streszczenie + płyta CD.
 17. Kowalska-Napora E., Szołtysek J., Projektowe kształtowanie wartości w sieci logistycznej, materiały przesłane do Zeszytów WSB.
 18. Semenov I.N. (red.), (2008), Zintegrowane łańcuchy transportowe, Difin, Warszawa 2008.
 19. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 20. Szołtysek J., Kowalska-Napora E. (2008), Translacja modelowa - inteligencja modelowa - a problematyka zarządzania procesowego, "Zarządzanie Jakością", nr 4.
 21. Szołtysek J. (2009), Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 22. Szołtysek J. (2009), Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 23. Szołtysek J. (2009), Logistyka zwrotna, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 24. Sliwczyński B. (2007), Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań.
 25. Tkaczyk St., Kowalska-Napora E. (2008), Diagnostyka zarządzania procesowego jako źródło doskonalenia strategii wytwórczej - ujęcie teoretyczne, "Logistyka", nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu