BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rozwój badań z zakresu ekonomiki edukacji w paradygmacie interdyscyplinarności nauki
Development of Research in the Field of Economics of Education within the Paradigm of Interdisciplinarity of Science
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 348-357, bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
, Interdyscyplinarność, Edukacja, Ekonomia, Rozwój, Izomorfizm
, Interdisciplinarity, Education, Economics, Development, Isomorphism
Note
streszcz., summ.
Abstract
O rozwoju ekonomii w coraz większym stopniu decydować będzie ujęcie interdyscyplinarne badań. Wynika to z faktu, iż przedmiot badań ekonomii może być co do swej istoty podobny do przedmiotów badanych przez inne nauki i opisywanych teoriami oraz modelami dającymi się na zasadzie izomorfizmu nauki zastosować inaczej i gdzie indziej. Jednym z przykładów takiej subdyscypliny z zakresu ekonomii, która korzysta z dorobku innych nauk, jest ekonomika edukacji. Celem artykułu jest próba zaprezentowania najważniejszych, w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych naszego kraju, kierunków badań z zakresu ekonomiki edukacji z uwzględnieniem oczekiwanej ich wartości poznawczej i aplikacyjnej. Zapotrzebowanie na paradygmat interdyscyplinarności tej subdyscypliny został wsparty analizą barier w jego zastosowaniu oraz sformułowaniem wniosków służących eliminacji tychże barier.(abstrakt oryginalny)

An interdisciplinary approach to research will decide about the future of economics as a science to the increasing extent. This is implied by the fact that the object of economic research can in substance similar to objects of research in other sciences, described by theories and models that can be, basing on the principle of isomorphism of science, applied in other ways and to other objects. Economics of education is an example of such a subfield of economics that makes use of the legacy of other sciences. The aim of the article is to make an attempt at presenting the most important directions of research in the field of economics of education in the context of socio-economic changes in our country, and taking into consideration the cognitive value of the research and whether it can be applied. The need of interdisciplinarity in this field is underlined together with pointing to barriers to using such an approach. Additionally, the conclusions concerning a possible elimination of such barriers are formulated.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bąkowski T., Szlachetko J.H., Zagadnienie think tanków w ujęciu interdyscyplinarnym, Ośrodek Analiz Polityczno-prawnych, Gdańsk 2012.
 2. Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu - raport Ministerstwa Finansów, Warszawa 2012.
 3. Kowalska I., Financing of distance learning in rural areas by the European Social Fund, [in:] Problems of world agriculture. Polish Agriculture and Food Economy within the EU Framework, Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2007.
 4. Kuciński K. (red.), Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa 2010.
 5. Lanzieri G., Long-term population projections at regional level, Statistics in focus, Population and social conditions, 28/2007,European Commission, 2007.
 6. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 kwietnia 2010 r.
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Monitor Polski z 2010 r. nr 46, poz. 636).
 9. Uchwała nr XIX/262/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie poparcia inicjatywy przygotowania programu "Specjalnej Strefy Demograficznej" jako pakietu rozwiązań dla przeciwdziałania depopulacji w województwie opolskim. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009, nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 10. Welfe W. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 11. Wiland M., Racjonalna polityka przestrzenna na obszarach wiejskich - rekomendacje dla gmin, Opole 2012.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu