BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybyła Helena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Osiągnięcia społecznej nauki Kościoła w II Rzeczypospolitej
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Myśl społeczno-ekonomiczna poza głównym nurtem w II Rzeczypospolitej, 2013, s. 51- 75, bibliogr.
Keyword
Etyka chrześcijańska, Solidaryzm społeczny, Kościół a problemy społeczne
Christian ethics, Social solidarity, Church and social problems
Abstract
W okresie międzywojennym nastąpił renesans tomizmu i katolickiej myśli społecznej, i w dokumentach papieskich. Tomasz z Akwinu (1225-1274) dokonał adaptacji niemal całego filozoficzno-społecznego dorobku Arystotelesa na potrzeby kościoła i papiestwa. O trwałości wkładu nauki św. Tomasza w katolicką naukę społeczną decyduje oparcie jego systemu teologicznego i filozoficznego na prawie naturalnym i objawionym. W jego nauce znaczące miejsce zajmowały również problemy społeczno-gospodarcze, np. interpretacja stosunków społecznych, pojęcie własności prywatnej, płacy sprawiedliwej czy lichwy.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Strzeszewski Cz.: Historia katolicyzmu społecznego w Polsce (1832-1939). Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1981
 2. Majka J.: Katolicka nauka społeczna. Studium Historyczno-Doktrynalne. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Rzym-Lublin 1987
 3. Strzeszewski Cz.: Ewolucja katolickiej nauki społecznej. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1978
 4. Romanowski H.: Aktualność filozofii tomistycznej. Odbitka z "Przeglądu Katolickiego" Warszawa 1931
 5. Piwowarczyk J.: Współczesne kierunki społeczne. Liberalizm ekonomiczny - Socjalizm - Kierunek chrześcijańsko-społeczny. Drukarnia "Głos Narodu", Kraków 1927
 6. Sawicki F.: Założenia filozoficzne katolickiej nauki społecznej. Biblioteka Akcji Katolickiej, nr 62, Poznań 1937
 7. Szymański A.: Zagadnienia społeczne. Drukarnia "Narodowa" Leona Milarskie go, Lublin 1939
 8. Spychalski G.: Normatywizm katolicki w polskiej myśli ekonomicznej okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989
 9. Roszkowski A.: Korporacjonizm katolicki. T. 18. Poznańskie Prace Ekonomiczne, Poznań 1932
 10. Caro L.: Solidaryzm. Jego zasady, dzieje i zastosowania. Drukarnia "Sztuka", Lwów 1931
 11. Kubina T.: Kościół wobec zagadnienia dzisiejszego kryzysu gospodarczego. "Ateneum Kapłańskie" 1932, R. 18, t. 30
 12. Górski L.: Wartość zasad katolickich w życiu gospodarczo-społecznym. "Prąd"1932,nr 7/12
 13. Zięba M.: Papieże i kapitalizm: od Rerum novarum po Centesimus annus. Znak, Kraków 1998
 14. Kozerska E.: Państwo i społeczeństwo w poglądach Piusa XI. UW, Wrocław 2005
 15. Pius XI: Quadragesimo anno. W: Dokumenty nauki społecznej Kościoła. Część I. Red. M. Radwan, I. Dyczewski, I. Kamińska, A. Stanowski. KUL, Rzym- -Lublin 1996
 16. Piwowarczyk J.: Kryzys społeczno-gospodarczy świetle katolickich zasad. Drukarnia "Głos Narodu", Kraków 1932
 17. Stolarczyk J.: Katolicyzm społeczny. Książka i Wiedza, Warszawa 1969
 18. Gazda Z.: Historia nurtu katolickiego w polskiej myśli katolickiej okresu drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego, Wydział Zarządzania i Administracji, Kielce 1998
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu