BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupa Kazimierz W. (Uniwersytet Rzeszowski), Jeleniewska-Korzela Irmina (Uniwersytet Rzeszowski), Krupa Wojciech (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Kapitał intelektualny jako akcelerator nowej ekonomii (tablice korelacyjne, pracownicy kluczowi)
Intellectual Capital as an Accelerator of the new Economy (Correlation Tables, Key Employees)
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 391-400, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Kapitał intelektualny, Korelacja, Bifurkacja
Intellectual capital, Correlation, Bifurcation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wieloaspektowe badania empiryczne prowadzone w regionie Podkarpacia wskazują, że kapitał intelektualny MŚP nie pełni w zasadniczym stopniu roli stargetowej. Pozwala to na sformułowanie opinii, że w badanym regionie, mało innowacyjnym per saldo, trudne będzie realizowanie strategii escaping forward (kreatywna ewolucja, również o charakterze reinspiring) przez znaczącą grupę MŚP, która z założenia powinna być trwałą częścią wysoko rozwiniętego biznesu (również w formie bifurkacji).(abstrakt oryginalny)

Multi-faceted empirical studies conducted in the region of Podkarpacie indicate that intellectual capital in SMEs does not fully play the target role. This allows to formulate an opinion that in the studied region, which is characterized by low innovation, it will be difficult to implement escaping forward strategy by a large group of SMEs e.g. P&M s.c., which is expected to be an integral part of the highly developed business.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ahmad I. (2009), Setting the Retail Price for Petrol and Diesel, "New Sunday Times", February, p. 15, MALAYSIA.
 2. Leesa-Ngunansuk S. (2009), IT is the Answer to Crisis, "Bangkok Post", Thailand, February 11, p. D1.
 3. Leesa-Ngunansuk S. (2009), Online Advertising Spend Expected to Grow, "Bangkok Post", Thailand, February 11, p. D3.
 4. Mačerinskien I., Šúbertová E. (2008), Present Role of Development Co-operative Society in Lithuania and in the Slovak Republic,Podnikanie a konkurencieschopnosťfiriem, Bratislava.
 5. Majtán Š. (2008), Manažérske rozhodovanie v outsourcingovomvzťahu, Podnikanie a konkurencie schopnosťfiriem, Bratislava.
 6. Panchyshyn S.M. (2005), Makroekonomika, Kijów.
 7. Rakowska A., Competencies of modern manager, [in:] Management of organizational competencies. Research, red. E. Masłyk-Musiał, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie WSM, Warszawa 2005, s. 87-113.
 8. Rakowska A., Sitko-Lutek A, Development of managerial competencies, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 9. Rakowska A., Managerial competencies of managers in modern organizations, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 10. Sitko-Lutek A., Wpływ znajomości kulturowych uwarunkowań doskonalenia menedżerów na skuteczność procesów organizacyjnego uczenia się, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 2, Wydawnictwo AE, Kraków 2004.
 11. Siutko-Lutek A., Charakterystyka podejścia do doskonalenia menedżerów w Wielkiej Brytanii i Niemczech, [w:] Future 2000: zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, red. E. Skrzypek, Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny 29 XI-1 XII 2002, T. 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 12. Siutko-Lutek A., Rola kadry kierowniczej w procesie kształtowania kultury uczących się organizacji, [w:] Metody i narzędzia doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.
 13. Skrzypek E., Metody i narzędzia doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.
 14. Wich U., Spójność terytorialna w polskim układzie regionalnym, Ann. UMCS, Sect. H. vol. 40, 2006.
 15. Wich U., Weak regions and the prospect of a United Europe - the case of Lublin voivodship, [w:] Cities and regions in an enlarging European Union, red. R. Domański, Polish Academy of Sciences Committee for Space Economy and Regional Planning, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu