BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzysztofek Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Normy i standardy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Norms and Standards of Social Responsibility in Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 401-412, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Społeczna odpowiedzialność, Standaryzacja
Social Responsibility, Standardization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Społeczna odpowiedzialności biznesu jest ostatnio jednym z istotniejszych i najczęściej poruszanych problemów współczesnego świata. Dobrowolność stosowania CSR spowodowała, iż wiele przedsiębiorstw zmieniło taktykę swojego zarządzania i relacje z otoczeniem. Dla zapewnienia przejrzystej realizacji społecznej odpowiedzialności na różnych poziomach funkcjonowania przedsiębiorstw podjęto starania odnośnie do normalizacji i niezależnej oceny działań w tym zakresie. Przedsiębiorstwa, chcąc sprostać oczekiwaniom interesariuszy, wdrażają standardy CSR oraz poddają się audytowi społecznemu. Obecnie istnieje szereg różnorodnych narzędzi pozwalających na zweryfikowanie społecznych, środowiskowych oraz etycznych aspektów funkcjonowania biznesu(abstrakt oryginalny)

Corporate Social Responsibility is one of the most important and more often discussed problems of the present world. Voluntary use of CSR caused that many enterprises changed the policy of their management and relations with their environment. Many efforts were made in the normalization and independent evaluation procedures in order to secure transparent completion of social responsibility on various levels of enterprise. Enterprises are implementing CSR standards and use social audits to meet the needs of stakeholders. Variety of verification tools and verification procedures of social, environmental and ethical aspects of business exist nowadays.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
 2. Crane A., Matten D., Business Ethics. Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization, Oxford 2010.
 3. Hartlieb S., Jones B., Humanizing Business Through Ethical Labelling: Progress and Paradoxes In the UK, "Journal if Business Ethics" 2009, nr 88.
 4. Hąbek P., Szewczyk P., Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 5. Karaszewski R., Karwacka M., Paluszek A., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywy i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 6. Mapping instruments for Corporate Social Responsibility, European Commissions, Directorate-General for Employment and Social Alfairs, 2003; ABC of the main instruments of Corporate Social Responsibility, European Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs, 2004.
 7. Mapping instruments for Corporate Social Responsibility, M.J. Montero, R.A. Araque, Rey J.M., Occupational health and safety in the framework of corporate social responsibility, "Safety Science" 2009, nr 47.
 8. Mazur-Wierzbicka E., CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.
 9. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
 10. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie etycznego handlu i systemów gwarancji konsumenckiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2006/C 28/15.
 11. Reichel J., Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011.
 12. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 13. Rybak W., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2009.
 14. Samelak J., Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013.
 15. The Desirability and Feasibility of ISO Corporate Social Responsibility Standards, Raport końcowy, ISO COPOLCO 2002.
 16. Zapała S., Kaźmierczak M., Ryzyko ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 17. www.koalicjacr.pl/ [10.03.2013].
 18. www.odpowiedzialnybiznes.pl/ [24.03.2013].
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu