BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulpaka Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Model konsumpcji permanentnej M. Friedmana a keynesowskie funkcje konsumpcji - empiryczna weryfikacja wybranych teorii na przykładzie Czech
M. Friedman's Permanent Consumption Model and Keynesian Consumption Functions - Empirical Verification of Selected Theories on the Example of Czech
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 423-433, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Konsumpcja, Regresja liniowa
Consumption, Linear regression
Note
streszcz., summ.
Country
Czechy
Czech Republic
Abstract
Celem artykułu jest porównanie keynesowskich funkcji konsumpcji z modelem konsumpcji permanentnej M. Friedmana na przykładzie danych charakteryzujących dochody rozporządzalne i konsumpcję gospodarstw domowych w Czechach w latach 1997- -2011. Posługując się metodą najmniejszych kwadratów, dokonano estymacji keynesowskich funkcji konsumpcji z wyrazem wolnym oraz bez wyrazu wolnego, a następnie trzech funkcji konsumpcji szacowanych na podstawie teorii dochodu permanentnego M. Friedmana. Pozwoliło to na obiektywną empiryczną weryfikację stopnia dopasowania obu analizowanych teorii na przykładzie Czech(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to compare the Keynesian consumption functions with M. Friedman's permanent consumption model on the example of household disposable income and consumption expenditures in Czech in the years 1997-2011. Using the method of the least squares the Keynesian consumption functions with the intercept and without the intercept were estimated and then three consumption functions based on M. Friedman permanent income theory were calculated. This allowed for the objective empirical verification of the relevance of both analyzed theories on the example of Czech.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bird R.C., Bodkin R.G., The national service life-insurance dividend of 1950 and consumption - a further test of the strict permanent - income hypothesis, "Journal of Political Economy" 1965, vol. 73, nr. 5.
 2. Campbell J.Y., Mankiw N.G., Permanent income, current income, and consumption, "Journal of Business & Economic Statistics" 1990, vol. 8, nr 3.
 3. Friedman M., A theory of the consumption function, National Bureau of Economic Research, Princeton University Press, Princeton 1957.
 4. Friedman M., Friedman R., Wolny wybór, Aspekt, Sosnowiec 2009.
 5. Friedman M., Kapitalizm i wolność, Helion, Gliwice 2008.
 6. Fuhrer J.C., Do consumer behave as the life-cycle permanent - income theory of consumption predicts, "New England Economic Review" 1992.
 7. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia. Teoria funkcjonowanie i polityka, PWN, Warszawa 1995.
 8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ - oficjalna strona internetowa Eurostatu.
 9. Johnson M.B., Permanent income, wealth and consumption - Mayer T., "Economica" 1975, vol. 42, nr 165.
 10. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956.
 11. Lusardi A., Permanent income, current income, and consumption: Evidence from two panel data sets, "Journal of Business & Economic Statistics" 1996, vol. 14, nr. 1.
 12. Mayer T., Permanent income, health and consumption: a critique of the permanent income theory, the life-cycle hypothesis and related theories, University of California Press, Berkeley 1972.
 13. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2006.
 14. Sabelhaus J., Groen J.A., Can permanent income theory explain cross-sectional consumption patterns?, "Review of Economics and Statistics" 2000, vol. 82, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu