BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musialik Grażyna (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Musialik Rafał (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Wartość publiczna a legitymizacja
Public Value and Legitimacy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 492-499, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Sektor publiczny
Public sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszej pracy jest zbadanie relacji pomiędzy wartością publiczną a legitymizacją. Pierwsza z nich jest relatywnie nową koncepcją zarządzania w sektorze publicznym i wyraża ideę, że menedżerowie sektora publicznego powinni kreować "wartość dla społeczeństwa" (tak zwaną wartość publiczną). Niestety, istnieje kilka interpretacji wartości publicznej, które omówione są w niniejszym artykule. Opisano również główne cechy legitymizacji będącej jedną z kluczowych idei w naukach politycznych. W zakończeniu przeanalizowano koncepcję, wedle której wartość publiczna jest podstawą dla legitymizacji(abstrakt oryginalny)

The goal of the paper is to examine the relation between public value and legitimacy. The first is a relatively new (1995) concept of management in public sector, and it expresses an idea that public sector managers should create value to the public (so-called public value). Unfortunately, there are several interpretations of public value, all of them described in the article. Legitimacy is one of the crucial ideas in political science, and the main properties of legitimacy are described too. Finally, the concept that public value is an underlying basis for legitimacy, and its consequences are analyzed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alford J., O'Flynn J., Making Sense of Public Value: Concepts, Critiques and Emergent Meanings, "Intl Journal of Public Administration", 2009, nr 32, s. 171-191.
 2. Beetham D., Legitymizacja władzy, [w:] Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Scholar, Warszawa 1995.
 3. Benington J., Creating the Public in Order to Create Public Value, "Intl Journal of Public Administration" 2009, nr 32, s. 232-249.
 4. Coicaud J.M., Legitimacy and Politics, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 5. Easton D., A Systems Analysis of Political Life, Wiley, New York 1965.
 6. Heywood A., Politologia, WN PWN, Warszawa 2006.
 7. Kelly G., Mulgan G., Muers S., Creating Public Value: An Analytical Framework for Public Service Reform, Discussion paper prepared by the Cabinet Office Strategy Unit, United Kingdom, 2002.
 8. Meynhardt T., Public Value Inside: What is Public Value Creation?, "Intl Journal of Public Administration" 2009, nr 32, s. 192-219.
 9. Moore M.H., Creating Public Value, Harvard University Press, Cambridge, Massachusettes, London, England 1995.
 10. O'Flynn J., From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications, "The Australian Journal of Public Administration" 2007, vol. 66, nr 3, s. 353-366.
 11. Rothstein B., Creating Political Legitimacy: Electoral Democracy Versus Quality of Government, "American Behavioral Scientist" 2009, vol. 53, Number 3, s. 311-330.
 12. Stoker G., Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance?, "American Review of Public Administration" 2006, nr 36(1), s. 41-57.
 13. van der Wal Z., van Hout E., Is Public Value Pluralism Paramount? The Intrinsic Multiplicity and Hybridity of Public Values, "Intl Journal of Public Administration" 2009, nr 32, s. 220-231.
 14. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, WN PWN, Warszawa 2002.
 15. Żyro T., Wstęp do politologii, WN PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu