BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nyk Mariusz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Przeciętne wynagrodzenie a sytuacja na rynku pracy - przypadek województwa łódzkiego
Average Salary and the Situation on the Labour Market - Case of Łódź Voivodeship
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 536-546, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Wynagrodzenia, Popyt na pracę, Podaż pracy, Rynek pracy, Kryzys subprime
Remuneration, Labour demand, Labour supply, Labour market, Subprime crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Traktując pracę jako towar, należy domniemywać, iż płaca wówczas stanowi cenę za towar. Wynika to z faktu, iż ludzie sprzedają swoją pracę za określoną cenę. Zmiany w obszarze płac i rynku pracy budzą rozliczne implikacje ekonomiczne. Wszelkie teorie na gruncie ekonomii wskazują na traktowanie wynagrodzenia jako wypadkowej zmian w obrębie rynku pracy. Już A. Smith twierdził, że podstawą mechanizmu dostosowawczego na rynku pracy są m.in. zależność zmian płac roboczych od sytuacji panującej na rynku pracy. Celem artykułu, mającego charakter diagnostyczny, jest wskazanie stopnia, kierunku i charakteru zależności pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem brutto a wielkością popytu i podaży pracy w województwie łódzkim oraz konfrontacja z teoriami ekonomicznymi. Metoda badawcza, pozwalająca zweryfikować hipotezę, oparta zostanie na narzędziach statystycznych(abstrakt oryginalny)

This article presents the problem of migration in the context of the recent economic crisis. The first part presents the effects of the subprime crisis and its impact on Poles and their foreign trips and returns. Types of migrants are characterized as well as strategies adopted by different groups. In the conclusion the results of self conducted research are presented. The main objective of this article is to identify the most important causes of migration in Subcarpathian Voivodeship as a result of the financial crisis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dach Z. (red.), Rynek pracy w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 2. Granosik B., Nadolna E., Analiza barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na koszalińskim rynku pracy, [w:] T. Bernat (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Print Group, Szczecin 2009.
 3. Jacukowicz Z., Kompleksowe zarządzanie pracą, ODDK, Gdańsk 2004.
 4. Jarmołowicz W., Knapińska M. (red.), Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 5. Jarmołowicz W., Knapińska M., Funkcjonowanie polskiego i unijnego rynku pracy w warunkach zmian koniunkturalnych (2000-2009), [w:] W. Jarmołowicz (red.), Rynek pracy a koniunktura gospodarcza, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2011.
 6. Jarmołowicz W., Knapińska M., Rynek pracy jako otoczenie i obszar gospodarowania w przedsiębiorstwie, [w:] Jarmołowicz W. (red.), Gospodarowanie pracą we współczesnych przedsiębior- stwach - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Forum, Poznań 2007.
 7. Knapińska M., Sytuacja na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej po 2000 roku, [w:] D. Kopycińska (red.), Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 8. Kwiatkowska W., Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 9. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 10. Nyk M., Płaca według sekcji gospodarki narodowej w Polsce, [w:] E. Kwiatkowski L. Kucharski (red.), Rynek pracy w Polsce - tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 11. Rogut A., Presja płacowa a bezrobocie równowagi, [w:] W. Kwiatkowska (red.), Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki tendencje i determinanty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 12. Samecki W., Wprowadzenie do ekonomiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 13. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Studio EMKA, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu