BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kondycja gospodarstw domowych : I kwartał 2014
The State of the Households 1st Quarter 2014
Source
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2014, nr 86, 33 s., rys., tab., zał.
Keyword
Bezrobocie, Oszczędności gospodarstw domowych, Gospodarstwa domowe
Unemployment, Household savings, Households
Note
streszcz., summ.
Abstract
W styczniu 2014 r. zanotowano poprawę nastrojów polskich gospodarstw domowych piąty raz z rzędu. Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) zwiększył się o ponad 5 pp. (po poprawie w IV kw. o ok. 3,3 pp.). Obserwowana poprawa nastrojów nastąpiła po znaczącym pogorszeniu nastrojów w IV kw. 2012 (wówczas zanotowano spadek o ponad 10 pp.). Poziom wskaźnika jest najwyższy od 14 kwartałów. Obserwowany wzrost wskazuje na trwałe przełamanie tendencji spadkowej. Nastroje są już tylko nieznacznie niższe od szczytu z 2010 r., kiedy rozpoczęła się druga fala kryzysu, zapoczątkowana zawirowaniami w strefie euro. Jednak nadal są niższe niż przed 2008 r. (fragment tekstu)

In January 2014, there was an improvement in sentiments of Polish households fifth time in a row. The IRG SGH Household Condition Indicator (IRGKGD) increased by more than 5 pp. (after improvement in the fourth quarter by about 3.3 pp.). The observed improvement in sentiment was preceded by a significant deterioration of the moods in the fourth quarter of 2012 (then there was a decrease of more than 10 pp.). The level of the Indicator is the highest since 14 quarters. The observed increase indicates a permanent break of the downward trend. Sentiments are only slightly lower than the peak of 2010, when the second wave of the crisis started, initiated by turmoil in the euro zone. However, they are still lower than those before 2008. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3239
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu