BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waszkowski Robert (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Zastosowanie systemu zarządzania procesami biznesowymi do automatyzacji procedur postępowania i wsparcia decyzji w trakcie epidemii związanej z chorobami przenoszonymi drogą pokarmową
The concept of using BPMS to automate procedures and decision-making during an epidemic associated with food-borne diseases
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 719-730, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie procesami biznesowymi, Choroby, Systemy informatyczne, Bezpieczeństwo żywnościowe
Business Process Management (BPM), Illness, Computer system, Food security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podstawą działania służb sanitarnych i władz samorządowych w celu zapobiegania skutkom wystąpienia zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową są akty prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności i obowiązujące w kraju procedury reagowania kryzysowego na wypadek wystąpienia zagrożeń skażenia żywności czynnikami biologicznymi na wszystkich etapach łańcucha pokarmowego człowieka. Po przeanalizowaniu zadań instytucji powołanych do nadzoru nad bezpieczeństwem żywności z mocy Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz analizie merytorycznej procedury Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczącej reagowania kryzysowego przy zdarzeniach związanych ze skażeniem epidemiologicznym i/lub atakiem z użyciem broni biologicznej, procedur dotyczących nadzoru nad żywnością i reagowania w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa żywności przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Wojskową Inspekcję Sanitarną oraz Wojskową Inspekcję Weterynaryjną, jak również Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA można postawić tezę, że działania tych instytucji mogą być opisane za pomocą formalnych modeli procesów biznesowych.(fragment tekstu)

The paper presents the concept of using BPMS to automate procedures and decision-making during an epidemic associated with food-borne diseases. The automation of decision making procedures was presented based on business process management system Aurea BPM.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bliźniuk G., Koncepcja implementacji warunków interoperacyjności systemu ścieżek klinicznych i elektronicznego rekordu pacjenta, "Biuletyn" Instytutu Systemów Informatycznych, nr 6, Warszawa 2010, s. 1-10.
 2. Bliźniuk G., O kilku warunkach zapewniających interoperacyjność systemów informacyjnych i informatycznych, "Biuletyn" Instytutu Systemów Informatycznych, nr 3, Warszawa 2009, s. 13-18.
 3. Futrell R., Shafer D., Shafer L., Quality Software Project Management, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River (NJ)-London 2001.
 4. Górski T., Architectural view model for an integration platform, "Journal of Theoretical and Applied Computer Science" 2012, vol. 6, no. 1, s. 25-34.
 5. Nowicki T., Efficiency estimation of organization described by workflow model, w: Contemporary corporate management, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2009.
 6. Nowicki T., The method for solving sanitary inspector's logistic problem. Chapter in monograph: Production Management - Contemporary Approaches - Selected Aspects, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2012.
 7. Sikorski M., Zarządzanie jakością użytkową w przedsięwzięciach informatycznych, WPG, Gdańsk 2000.
 8. Waszkowski R., Chodowska A., Architektura, konfiguracja i parametryzacja środowiska informatycznego dla modelowania i planowania w środowisku webowym z dostępem przez Internet, w: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, red. J. Bertrandt, K. Lasocki, BELStudio, Warszawa 2012, s. 865-869.
 9. Waszkowski R., Chodowska A., Modele procesów z wykorzystaniem ścieżek alternatywnych wykorzystywanych w zależności od rezultatów działania podsystemów wspomagania decyzji opartych na modelach dynamicznych oraz symulacji komputerowej, w: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, red. J. Bertrandt, K. Lasocki, BELStudio, Warszawa 2012, s. 890-919.
 10. Waszkowski R., Chodowska A., Zakres informacyjny interfejsu użytkownika dla systemu wspomagania decyzji, w: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, red. J. Bertrandt, K. Lasocki, BELStudio, Warszawa 2012, s.1152-1160.
 11. Waszkowski R., Chodowska A., Zasady wykonywania zadań automatycznych z przekazywaniem sterowania do podsystemów wspomagania decyzji działających na bazie modeli dynamicznych oraz symulacji komputerowej, w: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, red. J. Bertrandt, K. Lasocki, BELStudio, Warszawa 2012, s. 1317-1320.
 12. Waszkowski R., Chodowska A., Popławski R., Automatyzacja procesów biznesowych jako element systemu wspomagania decyzji odpowiedzialny za sterowanie działań zgodnie z przyjętymi procedurami, w: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, red. J. Bertrandt, K. Lasocki, BELStudio, Warszawa 2012, s. 1208-1221.
 13. http://aurea-bpm.com.
 14. http://www.bpmn.org.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu