BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pera Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Budowa nowej architektury regulacyjnej w Europie jako element zarządzania ryzykiem niestabilności finansowej - rozwiązania pokryzysowe. Próba oceny i wnioski dla Polski
Construction of a New Regulatory Architecture in Europe as an Element of Financial Instability Risk Management - Post-crisis Solutions. Attempt of Assessment and Implications for Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 559-572, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Ryzyko, Finanse, Stabilność finansowa, Architektura
Risk, Finance, Financial sustainability, Architecture
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu omówiono: pojęcie i istotę stabilności i niestabilności finansowej, działania na rzecz stabilności finansowej - ujęcie systemowe i teorii ekonomii, budowę nowej architektury regulacyjnej w Europie jako elementu zarządzania ryzykiem niestabilności finansowej oraz rozwiązania pokryzysowe i wnioski dla Polski. Budowa nowej architektury finansowej w Europie będzie na pewno miała zasadniczy wpływ na ograniczenie ryzyka niestabilności finansowej. Intensyfikacja współpracy międzynarodowej i reforma globalnych instytucji nadzorczych to tylko pierwszy krok do wzmocnienia skuteczności nadzoru nad rynkami finansowymi. Najważniejszymi obszarami do dalszych zmian są: analiza ryzyk makrosystemowych, wzmocnienie nadzoru bankowego oraz lepsza regulacja ryzykownych instrumentów finansowych.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the concept and the essence of stability and financial instability of financial stability - a systemic approach and the theory of economics, construction of a new regulatory architecture in Europe as part of the risk management of financial instability and post-crisis solutions and proposals for the Polish market. The construction of a new financial architecture in Europe will certainly have the major impact on reducing the risk of financial instability. The intensification of international cooperation and reform of global institutions of supervisors is only the first step to enhance the effectiveness of supervision of financial markets. The most important areas for further improvement are: the analysis of the macrosystem risks, strengthening banking supervision and better regulation of risk financial instruments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bancerewicz G., Kryteria klasyfikacji i uprzywilejowana pozycja banków ważnych systemowo oraz wyrównywanie szans banków w systemie finansowym, "Bank i Kredyt" 2005, nr 11-12, s. 26; Raport o stabilności systemu finansowego - 2003, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 2. Banking Supervision at the Crossroads, red. T. Kuppens, H. Prast, S. Wesseling, E. Elgar Publishing, Cheltenham 2003.
 3. Crockett A., Why is financial stability a gool of public policy?, [w:] Maintaining financial stability in a global economy, A Symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole 1997.
 4. Kiedrowska M., Marszałek P., Stabilność finansowa - pojęcie, cechy i sposoby jej zapewnienia, "Bank i Kredyt" IV 2002.
 5. Koleśnik J., Kształt nadzoru bankowego i regulacji nadzorczych w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, Difin, Warszawa 2010.
 6. Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska U., Kryzysy walutowe, PWN, Warszawa 2001.
 7. McDonough W., The role of financial stability, "BIS Review" No. 35/2001.
 8. Miklaszewska E., Pokryzysowa reregulacja europejskiego rynku bankowego. Skutki dla Polski, PTE, Zeszyty Naukowe nr 11, Kraków 2011.
 9. Mishkin F.S., Prudential supervision; why is it important and what are the issues?, NBER Working Paper, No. 7926, Cambridge, September 2000.
 10. Padoa-Schioppa T., Central Banks And Financial Stability: Exploring A Land In Between, Second ECB Central Banking Conference Frankfurt am Main 24 and 23 October 2002, http://www.ecb.int [data odczytu: 18.03.2013].
 11. Rutkowska-Tomaszewska E., Nowe ujęcie zaleceń nadzorczych przez Komitet Bazylejski, www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/37117 [data odczytu: 18.03.2013].
 12. Solarz K.J., Międzynarodowy system finansowy. Analiza instytucjonalno-porównawcza, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu