BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pilarska Czesława (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Współczesny kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski
The Contemporary Economic Crisis and Foreign Direct Investment Inflow into Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 584-600, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Kryzys gospodarczy, Neoliberalizm, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Economic crisis, Neoliberalism, Direct investments, Foreign investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesny kryzys gospodarczy wywołał wiele implikacji w zakresie funkcjonowania gospodarek poszczególnych krajów. Pomimo że Polska nie doświadczyła recesji w bezpośredni sposób, to jednak skutki dekoniunktury występującej w skali świata były odczuwalne na różnych płaszczyznach życia gospodarczego także w naszym kraju. Niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne wpłynęły m.in. na zasoby, strumienie, a także strukturę napływających do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), co stanowi przedmiot analizy przeprowadzonej w niniejszym artykule.(abstrakt oryginalny)

The contemporary economic crisis caused many implications in the functioning of the economies of individual countries. Although Poland has not been affected by the recession in a direct manner, the effects of the downturn occurring on a global scale were felt on different levels of economic life in Poland. Adverse external conditions affect resources, streams, and the structure of the Polish incoming foreign direct investment (FDI), which was the subject of the analysis in this article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aiginger K., The Current Economic Crisis: Causes, Cures and Consequences, WIFO, "Working Papers" 2009, nr 349.
 2. Ambroziak Ł., Błaszczuk-Zawiła M., Zmiany w handlu oraz współpracy inwestycyjnej Polski z państwami bałtyckimi i Europy Wschodniej w świetle recesji globalnej 2008-2009, [w:] Kryzys gospodarczy 2008-2009 w Europie Wschodniej i państwach bałtyckich, SGH, Warszawa 2011.
 3. Anam R., Rynek outsourcingu w Polsce rozkwita, http://www.egospodarka.pl/48327,Rynek-outsour-cingu-w-Polsce-rozkwita,2,39,1.html.
 4. Bednarczyk J.L., Bukowski S.I., Misala J., Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - przebieg - skutki, CeDeWu, Warszawa 2009.
 5. Błaszczak G., Centra przyciągają inwestorów, "Rzeczpospolita" z 5 października 2012 r.
 6. Dunning J.H., International Production and Multinational, G. Allen & Unwin, London 1981.
 7. Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, European Commision, "European Economy" 2009, nr 7.
 8. Giza W., Zawodność rynku. Powstanie i rozwój idei, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 9. Growth, Actually. Ernst &Young's 2012 European Attractiveness Survey, http://www.ey.com/GL/en/Issu-es/Business-environment/2012-European-attractiveness-survey.
 10. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/. Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009-2011, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011.
 11. Kołodko G.W., Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, "Ekonomista" 2010, nr 1.
 12. Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M., Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, "Bank i Kredyt" 2010, nr 41.
 13. Kukliński A., Polonia Quo Vadis?, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" 2010, nr 6.
 14. Orłowski W.M., W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" 2011, nr 4.
 15. Owsiak S., Społeczny wymiar kryzysu - lekcja dla przyszłości, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" 2012, nr 2.
 16. Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010.
 17. Przystupa J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według danych Narodowego Banku Polskiego, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009-2011, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011.
 18. Rosati D., Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, "Ekonomista" 2009, nr 3.
 19. Sikorska K., Polska na globalnej mapie outsourcingu, http://www.egospodarka.pl/72824,Polska-na-globalnej-mapie-outsourcingu,1,39,1.html.
 20. Stawicka M.K., Wpływ światowego kryzysu na atrakcyjność gospodarek Unii Europejskiej w zakresie pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", SGH, Warszawa 2011, nr 108.
 21. Stiglitz J.E., Freefall - jazda bez trzymanki: Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 22. Szymański W., Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa 2009.
 23. Toporowski J., Kryzys finansowy. Przyczyny załamania. Raport specjalny, "Nowe Życie Gospodarcze" 2008, nr 21-22.
 24. World Investment Report 2009,UNCTAD, New York-Geneva 2009.
 25. World Investment Report 2010, UNCTAD, New York-Geneva 2010.
 26. World Investment Report 2011, UNCTAD, New York-Geneva 2011.
 27. World Investment Report 2012, UNCTAD, New York-Geneva 2012.
 28. Woźniak A., Inwestycjom pomaga kryzys gospodarczy. Cięcie kosztów nakręca rozwój usług dla biznesu, "Rzeczpospolita" z 5 października 2012 r.
 29. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce 2010, http//:www.nbp.pl.
 30. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce 2011, http//:www.nbp.pl.
 31. Żyżyński J., Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, "Ekonomista" 2009, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu