BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Politaj Adriana (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Pomoc publiczna na subsydiowanie zatrudnienia w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej
State Aid for Subsidizing of Employment in Poland and in Selected Countries of the European Union
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 617-627, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Bezrobocie, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Zatrudnienie
Unemployment, Subsidies granted to enteprises, Employment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł porusza problematykę stosowania pomocy publicznej na zatrudnienie w kontekście sytuacji na rynku pracy w Unii Europejskiej w latach 2007-2011. W Unii Europejskiej funkcjonuje generalny zakaz stosowania pomocy publicznej. Jednym z wyjątków jest pomoc przeznaczona na zatrudnienie. W latach 2007-2011 w Unii Europejskiej tego typu pomoc publiczna stanowiła prawie 12 mld euro. Spośród wszystkich krajów członkowskich największej pomocy udzieliła Polska na łączną kwotę ponad 3,7 mld euro, czyli prawie 31% ogółu pomocy publicznej na zatrudnienie w całej Unii Europejskiej (nie licząc pomocy na zatrudnienie w ramach pomocy de minimis). Uchroniło to częściowo polski rynek pracy przed negatywnymi skutkami kryzysu gospodarczego w latach 2007-2009, jednakże nie wystarczyło, aby zahamować wzrost bezrobocia po 2011 roku(abstrakt oryginalny)

This article concerns state aid for employment in the context of the situation on the labor market in the European Union in the years 2007-2011. Despite the general prohibition of state aid in the European Union such help is possible when it is spent on employment. In the years 2007-2011 this type of state aid amounted to 12 billion euro in the European Union. Of all Member States Poland gave the most aid - over 3.7 billion euro, i.e. 31% of the total state aid for employment in the European Union. This state aid partly prevented Polish labor market from the negative effects of the economic crisis in 2007-2009, but was not enough to stop the rise of unemployment in the years 2011-2012.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2007 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2008.
 2. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2008 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2009.
 3. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2009 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2010.
 4. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2011.
 5. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2011 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2012.
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L Nr 379).
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214/3).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (DzU z 2004 r. nr 194, poz. 1983).
 9. Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326/47).
 10. Eurostat:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode= tsdec450 &plugin =1, data pobrania 25.02.2013 r.
 11. Komisja Europejska: StateAidcontrolStudiesandreports, http://ec. europa.eu/ competition/state _aid/ studies _reports/ expenditure. html#2, data pobrania 26.02.2013 r.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu