BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rękas Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Dzietność w krajach Unii Europejskiej i czynniki wpływające na jej poziom - przegląd wybranych badań
Fertility Rate in the European Union States and Factors Influencing the Rate - Review of Selected Surveys
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 638-652, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Polityka rodzinna
Family policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
We współczesnym świecie niezwykle ważnym wyzwaniem dla rządzących są właściwe proporcje między rozwojem ekonomicznym i demograficznym. W Polsce i wielu krajach UE już od początku lat 90. XX wieku rodzi się coraz mniej dzieci, a przyrost demograficzny nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń1. Sytuacja ta zmusza do tworzenia odpowiedniego klimatu dla rodziny i zachęt do jej zakładania. W artykule zaprezentowano trendy w poziomie dzienności w krajach UE oraz czynniki wpływające na ich poziom w świetle wybranych współczesnych badań. Ponadto omówione zostaną czynniki wywołujące przemiany współczesnej rodziny oraz zalecenia względem modernizacji polityki rodzinnej także dla Polski.(abstrakt oryginalny)

The maintenance of proper ratio between economic and demographic development is a very substantial challenge for governments in the contemporary world. Lower and lower number of children has been born and the birth rate has not assured generation replacement in Poland and in many European Union states since the 90s. This situation forces governments to establish a climate promoting families and family life. The paper presents trends in the field of the fertility rate in the European Union states and factors which have an impact on the fertility rate, based on the contemporary surveys. Moreover, the paper includes factors, which stimulate transformation of the contemporary family, and recommendations in the field of modernization of the Polish family promoting policy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Beck U., Beck-Gernsheim E., The Normal Chaos of Love, Polity Press, Cambridge 1995.
 2. Durasiewicz A., Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle niektórych krajów UE, Wyd. Polskie Towarzystwo Opieki Społecznej, Radom 2012.
 3. Firlih-Fesnak G., Rodziny polskie i polityka rodzinna - stan i kierunki przemian, [w:] Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 4. Fraser N., After the Family Wage. Gender Equity and the Welfare State, "Political Theory" nr 22/1994.
 5. Grzenda W., Analiza płodności kobiet w Polsce z wykorzystaniem Bayesowskiego modelu regresji Poissona, "Przegląd Statystyczny" nr 2, Warszawa 2012.
 6. Kotowska I., Zmiany modelu rodziny. Polska - kraje europejskie, "Polityka Społeczna" nr 4/2002.
 7. Kotowska I., Jóźwiak J., Matysiak A., Baranowska A., Ferlility decline as a response to profound societal and labour market changes, "Demographic Research" nr 16/2012.
 8. Luci A., Thevenon O., The impact of family policy packages on fertility trends on developed countries, INED Working Paper nr 167, Paryż 2010.
 9. Marciniak G., Przewidywane zmiany poziomu dzietności kobiet i ich konsekwencje, "Wiadomości Statystyczne" nr 12/2009.
 10. McDonald P., Gender Equity in Theories of Fertility Transition, Population and Development Review nr 26/2000.
 11. Orloff A., From Maternalism to Employment for All: State Policies to Promote Women's Employment across the Affluent Democracies, Harvard University Press, 2006.
 12. Raport z wyników Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, GUS, Warszawa 2012.
 13. Rękas M., Taxation as an instrument of family policy: effects for women's employment, [w] red. T. Bernat, Transformations in Business & Economics, vol. 10, no 2A (23A), Litwa 2011.
 14. Rodzina - to się opłaca, Wyd. Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013.
 15. Saraceno Ch., Keck W., Can we identify intergenerational policy regimes in Europe?, "European Societies" nr 12/2010.
 16. Świeca J., Analiza prawnopolityczna rozwiązań przyjętych przez państwa członkowskie w zakresie ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad rodziną i dzieckiem, Biuletyn RPO nr 67, Warszawa 2009.
 17. Szlai J., Poverty and the Traps of Postcommunist Welfare Reforms in Hungary: The new challenges of EU-accession, "Rev. Social Politic" nr 13/2009.
 18. Wyzwania demograficzne Europy, ICRA Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu