BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkiewicz Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Pomoc publiczna na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjność przedsiębiorstw w polityce konkurencji Unii Europejskiej w latach 2004-2010
State aid for Research & Development & Innovation Activities of Enterprises in the European Union's Competition Policy in the Period 2004-2010
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 663-674, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Pomoc publiczna, Rozwój, Innowacje, Polityka konkurencji
Public aid, Development, Innovations, Competition policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie prawno-ekonomicznych aspektów udzielania pomocy publicznej na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjność przedsiębiorstw w krajach UE. Omówiono zasady dopuszczalności tej pomocy w świetle wspólnotowej polityki konkurencji. Następnie analizie poddano wartość, strukturę i tendencje w pomocy przyznawanej na ten cel w państwach członkowskich. W dalszej części wykazano brak korelacji między wartością pomocy na działalność badawczo-rozwojową a osiąganymi w krajach UE wynikami w zakresie innowacyjności. Ostatnią część opracowania poświęcono liczbie decyzji wydanych przez Komisję Europejską w zakresie szczegółowych celów, programów i państw, do których pomoc na badania i rozwój była skierowana.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present legal and economic issues of state aid granted for Research & Development & Innovation (R&D&I) activities of enterprises in the European Union. The principles of the acceptability of R&D&I aid in the light of the common competition policy were discussed. The author analyzed the value, structure and trends in aid granted for this purpose in the Member States. In the following section he provided an assessment of the correlation between the amount of R&D&I aid and the achieved innovation's results in the EU countries. The last part of the paper was devoted to the number of decisions issued by the European Commission on detailed objectives, types of programs and selected Member States in which financial measures for R&D&I were implemented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ali-Yrkkö J., Impact of public R&D financing on employment, "The Research Institute of the Finnish Economy Discussion Paper" 2005, no. 980.
 2. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM(2010) 2020 final, European Commission, Brussels 3.3.2010.
 3. Facts and figures on state aid in the EU Member States. Staff working paper, SEC(2011) 1487 final, European Commission, Brussels 1.12.2011.
 4. Giebe T., Grebe T., Wolfstetter E., How to allocate R&D (and other) subsidies: An experimentally tested policy recommendation, "Research Policy" 2006, vol. 35.
 5. Gross domestic expenditure on R&D (GERD) - as a percentage of GDP, Eurostat 2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=t2020_20&tableSelection=1 (data dostępu 1.8.2013).
 6. Innovation Union Scoreboard 2011. Research and Innovation Union Scoreboard, European Commission, Brussels 2012.
 7. Inwestycje w badania naukowe - plan działań dla Europy. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela 2003.
 8. Kąkol M., Uzasadnienie ekonomiczne wspierania przedsiębiorstw ze środków publicznych - ocena efektywności gospodarczej, [w:] Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni dwóch ostatnich dekad, red. M. Krasnodębska-Tomkiel, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2010.
 9. Kaupa C., The More Economic Approach - a Reform based on Ideology?, "European State Aid Law Quarterly" 2009, nr 3.
 10. Keynes J., The General Theory of Employment, Interest and Money, London 1967.
 11. Mankiw N.G., Taylor M.P., Economics, Thomson Learning, London 2006.
 12. Nitsche R., Heidheus P., Study on methods to analyse the impact of state aid on competition, "European Economy. Economic Papers" 2006, no. 244.
 13. Peeperkorn L., Dynamic Welfare Analysis of Market Power, [w:] The EC Law of Competition, red. J. Faull, A. Nickpay, Oxford University Press 1999.
 14. Piekkola H., Public funding of R&D and growth: Firm-level evidence from Finland, "Economics of Innovation and New Technology" 2007, vol. 16, issue 3.
 15. Scoreboard - data on state aid expenditure (state of play: 31 December 2011), http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/expenditure.html (data dostępu 1.8.2013).
 16. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 17. Toivanen O., Innovation and research policies: two case studiem of R&D subsidies, "EIB Papers" 2006, vol. 11, no. 2.
 18. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE, C 115, 09.05.2008.
 19. Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, Dz. Urz. UE, C 323/01, 30.12.2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu