BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skrzeszewska Katarzyna (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Konkurencyjność krajów Regionu Morza Bałtyckiego w świetle międzynarodowych rankingów
Competitiveness of the Baltic Region Countries in the Context of International Rankings
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 675-683, tab., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Konkurencyjność, Ranking
Competitiveness, Ranking
Note
streszcz., summ.
Abstract
Konkurencyjność gospodarki (kraju), podobnie jak konkurencyjność przedsiębiorstwa, nie została jednoznacznie zdefiniowana. Różni badacze przy identyfikowaniu konkurencyjności gospodarek kładą nacisk na odmienne kwestie. Niewątpliwie niezależnie od sposobu postrzegania konkurencyjności gospodarki jest ona przedmiotem zainteresowań nie tylko świata nauki, ale również biznesu i polityki. W zależności od przeznaczenia konstruowane są różne wskaźniki umożliwiające określenie poziomu konkurencyjności poszczególnych gospodarek. W artykule opisano konstrukcję wskaźników opracowywanych przez dwie organizacje: International Institute for Management Development (IMD) oraz World Economic Forum (WEF). Na podstawie rankingów IMD i WEF oceniono konkurencyjność gospodarek państw Regionu Morza Bałtyckiego na tle pozostałych gospodarek, jak również w ramach regionu.(abstrakt oryginalny)

Competitiveness of economy, like companies competitiveness, has not been clearly defined. Different researchers, while identifying competitiveness of economies, place particular emphasis on various issues. No doubt, irrespective of the ways of looking at the competitiveness of economy, it has been the object of interest not only of the world of science, but also of business and politics. Depending on intentions, there are various indicators enabling to define the level of competitiveness of particular economies. The following article presents the construction of indicators established by two organizations: International Institute for Management Development and World Economic Forum. On the basis of IMD and WEF rankings the competitiveness of the Baltic Sea Region, with reference to other economies and within this region, was assessed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bieńkowski W., Weresa M.A., Radło M.J. (red.), Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
  2. Bossak J.W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004.
  3. Schwab K. (ed.), The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, Geneva 2011.
  4. Schwab K. (ed.), The Global Competitiveness Report 2012-2013: Full Data Edition, World Economic Forum, Geneva 2012.
  5. White Paper on Intercultural Dialogue "Living Together As Equals in Dignity", Council of Europe Ministers of Foreign Affairs, 118th Ministerial Session, Strasbourg 2008, www.coe.int.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu