BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajner Piotr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Wpływ zmienności kursu walutowego na międzynarodową konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego
The Impact of Exchange Rated Volatility on the Competitiveness of Polish Food Sector on International Markets
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 706-715, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Kurs walutowy, Żywność, Handel zagraniczny
Exchange rates, Food, Foreign trade
Note
streszcz., summ.
Abstract
W otwartych gospodarkach polityka kursu walutowego jest bardzo ważnym elementem polityki monetarnej. Równocześnie fundamentem otwartej gospodarki rynkowej jest konkurencja, a zdolność podmiotów do konkurowania jest określana jako konkurencyjność. Kurs walutowy wywiera ogromny wpływ zarówno na całą gospodarkę narodową, jak i na jej poszczególne sektory. Integracja gospodarcza z UE spowodowała, że wpływ unijnej polityki gospodarczej na polską gospodarkę w znacznym stopniu jest determinowany kursem walutowym. Dotyczy to także sektora żywnościowego, który podlega Wspólnej Polityce Rolnej. Polskie rolnictwo i przemysł spożywczy po integracji z UE osiągnęły sukces w handlu zagranicznym, który można interpretować jako poprawę międzynarodowej konkurencyjności. Pojawia się kluczowe pytanie, na ile konkurencyjność polskiej żywności na rynkach zewnętrznych była wynikiem zmienności kursu walutowego.(abstrakt oryginalny)

The exchange rate policy in open economies is considered a very important tool of monetary policy. At the same time competition is a base for open market economy while the ability of economic units to compete is defined as competitiveness. Exchange rate has got considerable influence on the entire domestic economy as well as on its particular sectors. Economic integration with the EU led to a fact that the impact of the EU economic policies on Polish economy is to a large extent determined by the exchange rate. It also refers to the food sector which is under the influence of the CAP as well. The performance of Polish agriculture and food industry as regards foreign trade can be perceived as an improvement in internatio- nal competitiveness. Therefore there is a question to be raised to what extent the competitiveness of Polish food on foreign markets has been determined by changes in the exchange rate.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
 2. Adamowicz M., Konkurencja i konkurencyjność w agrobiznesie. Aspekty teoretyczne i praktyczne, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2-3, Warszawa 1999.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, PWE, Warszawa 1998.
 4. Borowski J., Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa 2004.
 5. Chechelski P., Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy, Studia i Monografie nr 145, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 6. Chrabonszczewska E., Kalicki K., Teoria i polityka kursu walutowego, SGH, Warszawa 1996.
 7. Czarny E., Dlaczego kraje handlują ze sobą?, [w:] Globalizacja od A do Z, NBP, Warszawa 2004.
 8. Gruszczynski M., Podgorska M., Ekonometria, SGH, Warszawa 2004.
 9. Łopaciuk W., Handel zagraniczny produktami rolno-pożywczymi. Stan i perspektywy, nr 18-36 IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 10. Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011.
 11. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2006.
 12. Rymarczyk J., Handel zagraniczny organizacja i technika, PWE, Warszawa 1996.
 13. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, PWN, Warszawa 2004.
 14. Seremak-Bulge J., Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009, Studia i Monografie nr 152, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 15. Szczepaniak I., Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności, PW 2011-2014, nr 25, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu